วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2554

ประกาศแก้ไขหลักสูตรการสอบแข่งขัน ผนวก ช.

เนื่องจากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ของตำรวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๕ ก

ลง ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

จึงประกาศแก้ไขหลักสูตรการสอบแข่งขัน ผนวก ช. ท้ายประกาศกองบัญชาการศึกษา

ฉบับลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ ข้อ ๒ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ข้อ ๒.๕

ท้ายประกาศกองบัญชาการศึกษาดังกล่าว จากข้อความเดิม “จริยธรรมและกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรม

และจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๑” แก้ไขเป็น “จริยธรรมและกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรม

และจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม”
 
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553    <=== คลิก
 
อย่าลืมอ่านเพิ่มเติมด้วยนะคะ

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554

รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก ป.ตรี เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน 6600 อัตรา (Update)

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ 28 มีนาคม 2554 ท้ายหนังสือสำนักงานกำลังพล ที่ 0009.161/2123 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2554 และ หนังสือลงวันที่ 10 มีนาคม 2554 ท้ายหนังสือสำนักงานกำลังพล ที่ 0009.161/1682 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2554 อนุมัติรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน(ยศสิบตำรวจตรี รับอัตราเงินเดือน ป.1 ขั้น 12.5 (7,890.- บาท)) ประจำปี 2554 สายงานปฎิบัติการป้องกันปราบปราม จำนวน 6,000 อัตรา และ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน  จำนวน 600 อัตรา รวมทั้งสิ้น 6,600 อัตรา

สิทธิ์ได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ (อ่านหน้า 3 ข้อที่ 5)  คลิกเพื่ออ่าน

น้องๆ คนไหนอยากรู้ว่าสอบตำรวจ ต้องอ่านอะไรบ้าง ให้โหลดประกาศสอบตำรวจ ปี 53 ของภาค 5 ไปอ่านดูนะคะ จะได้เตรียมตัวในการอ่านหนังสือสอบกัน

ประกาศสอบตำรวจ ปี 53 ภ.5   คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ขออนุญาตนำเรื่องน่ารู้....หลักเกณฑ์การเว้นวรรค   คลิก
มาให้น้องๆ ได้อ่านกันค่ะ (ที่มา : แจกันสีฟ้า< My.iD > )