วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2555

แนะนำการอ่านหนังสือ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป


ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)

1. ความสามารถทั่วไป 20 ข้อ

       ทดสอบความสามารถในการคิดหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูลหรือปัญหาทางสังคม ทางเศรษฐกิจหรือทางอื่นที่เหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว อุปมาอุปไมย การประยุกต์วิธีการทางสถิติกับข้อมูลจริง การแก้ปัญหาโจทย์อนุกรม การวิเคราะห์ตีความจากรูปภาพ เงื่อนไขภาษา สัญลักษณ์โจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐาน เปอร์เซ็นต์หรือร้อยละ สถิติข้อมูล กราฟ ตาราง มิติสัมพันธ์ และแผนภูมิต่างๆ

       น้อง ๆ สามารถเสิร์ชหาข้อมูลรายละเอียด แบบทดสอบต่าง ๆ ตามเนื้อหาที่กำหนดมา และฝึกหัดทำ โดยจับเวลาด้วย เพราะข้อสอบวิชานี้ต้องบริหารเวลาให้เป็น ไม่เช่นนั้น น้อง ๆ จะไม่มีเวลาทำข้อสอบในวิชาอื่น แนวข้อสอบของวิชาความสามารถทั่วไปนี้ สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป หรือหน้าราม จะมีแนวข้อสอบเยอะแยะมากมาย เทคนิคของพี่ปอย  เลือกทำวิชาอื่นๆ ก่อน และกลับไปทำวิชานี้ เป็นวิชาสุดท้าย

เริ่มจาก 1. ให้ฝึกทำเลขอนุกรม

            ตัวอย่าง 7 21 10 26 14 32 19 ......... เลขต่อไปคืออะไร ตอบ 39

                        118 152 96 130 74 108 ...... เลขต่อไปคืออะไร ตอบ 52

            2. ให้ฝึกทำอุปมาอุปไมย

            ตัวอย่าง    ขนุน : เงาะ :: ? : ? ตอบ ทุเรียน : ลำไย

                            ไข้หวัด 2009 : มะเร็ง :: ? : ? ตอบ อหิวาตกโรค : กระเพาะ

            3. ให้ฝึกทำโจทย์คณิตศาสตร์ทั่วไป มัธยฐาน

           ตัวอย่าง - อัตราการฟักของไข่ไก่เท่ากับ 3 ใน 4 ฟอง ถ้าต้องการลูกไก่ 240 ตัว จะต้องใช้ไข่ไก่กี่ฟอง ตอบ 320 ฟอง

                        - โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียน 350 คน ชอบฟุตบอล 190 คน ชอบวอลเล่ย์บอล 180 คน ชอบทั้งสองอย่างกี่คน ตอบ 20 คน

                        - ความสูงของนักเรียนนายร้อยตำรวจจำนวน 10 คน 178 175 173 173 174 176 173 180 172 177 หาค่ามัธยฐาน ตอบ 174.5

            4. ให้ฝึกทำตีความจากรูปภาพ
2. ภาษาไทย 20 ข้อ

          ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและความเข้าใจภาษา ได้แก่ ทักษะการใช้ภาษาด้านการอ่าน การเขียน และการสื่อสารอย่างมีวิจารณญาน การใช้ถ้อยคำสำนวน การใช้คำให้ตรงกับความหมาย การใช้คำให้ตรงกับกฎเกณฑ์และความนิยม การวิเคราะห์ สรุปความหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ การพิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากข้อความสั้นๆ ประโยค กลุ่มคำ หรือคำ

เริ่มจาก 

             1. การอ่านคำราชาศัพท์

                ตัวอย่าง “พระสงฆ์สดับปกรณ์” คำว่าสดับปกรณ์ หมายถึงอะไร ตอบ บังสุกุล

            2. ให้อ่านเนื้อหาเกี่ยวกับ บรรยายโวหาร, สาทกโวหาร, พรรณนาโวหาร, อุปมาโวหาร ว่าต่างกันตรงไหน อย่างไร

            3. อ่านพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน การสะกดคำ การอ่านคำ คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ (เช่น ลิฟต์, สลัม, โปรโมชั่น ฯลฯ)

         ซึ่งข้อสอบวิชาภาษาไทยนั้น ส่วนมากจะออกเกี่ยวกับการวิเคราะห์บทความ การเรียงลำดับก่อนหลังของประโยค การเติมคำลงในช่องว่าง ฯลฯ ซึ่งน้องสามารถฝึกหัดทำข้อสอบจากโจทย์ข้อสอบเก่าๆ ได้นะคะ

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555

หลักสูตรการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน และการเรียงลำดับคะแนน

ในภาคผนวก ช. ท้ายประกาศ กองบัญชาการศึกษา ได้กำหนดหลักสูตรการสอบแข่งขันไว้ว่า

การสอบข้อเขียน ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 120 ข้อ 120 คะแนน ใช้เวลาทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที

ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ยกตัวอย่างเช่น

1.  การอ้างถึงหนังสือที่มีทั้งชั้นความเร็วและชั้นความลับนั้น ข้อใดถูกต้อง


        1. อ้างชั้นความเร็วตามด้วยชั้นความลับ

        2. อ้างชั้นความลับก่อนตามด้วยความเร็ว

        3. อ้างเฉพาะชั้นความเร็วเท่านั้นไม่ต้องอ้างชั้นความลับเนื่องจาก เป็นเอกสารลับ

        4. อ้างเฉพาะชั้นความลับเท่านั้นทั้งนี้เพราะลักษณะของเรื่องจะต้องปฎิบัติโดยเร่งด่วนอยู่แล้ว

วันศุกร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2555

การรับสมัครคัดเลือก เเละการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเเละแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจหรือชั้นประทวน พ.ศ. 2555พี่ปอยจะแนะนำเกี่ยวกับการสอบสาย อก.3 ซึ่งเป็นอักษรย่อของสายสอบกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (ชั้นประทวน) รับจำนวน 400 อัตรา เพราะว่าสายสอบอื่นนั้น พี่ปอยไม่มีประสบการณ์ในการสอบค่ะ
       สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ กองบัญชาการศึกษา ดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2555 กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน 
         นั่นหมายความว่า หากน้องสอบได้เป็นข้าราชการตำรวจ ตำแหน่งที่บรรจุคือ ผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ ขึ้นตรงต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งมีสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ  สำนักงานส่งกำลังบำรุง  สำนักงานกำลังพล  สำนักงานงบประมาณและการเงิน  สำนักงานกฎหมายและคดี  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ  สำนักงานจเรตำรวจ  สำนักงานตรวจสอบภายใน  สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ  กองการต่างประเทศ  กองสารนิเทศ  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ  กองบินตำรวจ  กองวินัย  และในสังกัดหน่วยงานนอกเหนือจากหน่วยขึ้นตรงต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มี สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ  สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ  สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กองบัญชาการศึกษา  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  และโรงพยาบาลตำรวจ 

ลืมบอกไปว่า ก่อนที่จะสมัคร ให้น้องลองทดสอบสายตาบอดสีก่อนนะคะ  เพราะโรคนี้เป็นโรคต้องห้าม หากสอบข้อเขียนผ่าน แต่ก็ตรวจร่างกายไม่ผ่านค่ะ ซึ่งพี่ปอยได้เขียนไว้ในบทความเดือน มิ.ย. 2011 หรือตามลิงก์นี้ http://im-police-lady.blogspot.com/2011/06/blog-post_27.html  ซึ่งมีหลายคนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคตาบอดสี ฉะนั้น ให้ทดสอบสายตาบอดสีกันก่อนนะคะ

ส่วนใครที่หาลิงก์แนวข้อสอบไม่เจอ พี่ปอย copy มาแปะไว้ที่นี่แล้วค่ะ http://im-police-lady.blogspot.com/2010/02/blog-post_10.html