วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554

รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก ป.ตรี เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน 6600 อัตรา (Update)

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ 28 มีนาคม 2554 ท้ายหนังสือสำนักงานกำลังพล ที่ 0009.161/2123 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2554 และ หนังสือลงวันที่ 10 มีนาคม 2554 ท้ายหนังสือสำนักงานกำลังพล ที่ 0009.161/1682 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2554 อนุมัติรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน(ยศสิบตำรวจตรี รับอัตราเงินเดือน ป.1 ขั้น 12.5 (7,890.- บาท)) ประจำปี 2554 สายงานปฎิบัติการป้องกันปราบปราม จำนวน 6,000 อัตรา และ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน  จำนวน 600 อัตรา รวมทั้งสิ้น 6,600 อัตรา

สิทธิ์ได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ (อ่านหน้า 3 ข้อที่ 5)  คลิกเพื่ออ่าน

น้องๆ คนไหนอยากรู้ว่าสอบตำรวจ ต้องอ่านอะไรบ้าง ให้โหลดประกาศสอบตำรวจ ปี 53 ของภาค 5 ไปอ่านดูนะคะ จะได้เตรียมตัวในการอ่านหนังสือสอบกัน

ประกาศสอบตำรวจ ปี 53 ภ.5   คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ขออนุญาตนำเรื่องน่ารู้....หลักเกณฑ์การเว้นวรรค   คลิก
มาให้น้องๆ ได้อ่านกันค่ะ (ที่มา : แจกันสีฟ้า< My.iD > )


1. สายงานปฎิบัติการป้องกันปราบปราม จำนวน 6,000 อัตรา จัดสรรให้หน่วยต่างๆ ดังนี้


     1.1 กองบัญชาการตำรวจนครบาล 900 อัตรา

     1.2 ตำรวจภูธรภาค 1 580 อัตรา

     1.3 ตำรวจภูธรภาค 2 450 อัตรา

     1.4 ตำรวจภูธรภาค 3 650 อัตรา

     1.5 ตำรวจภูธรภาค 4 470 อัตรา

     1.6 ตำรวจภูธรภาค 5 340 อัตรา

     1.7 ตำรวจภูธรภาค 6 470 อัตรา

     1.8 ตำรวจภูธรภาค 7 340 อัตรา

     1.9 ตำรวจภูธรภาค 8 300 อัตรา

     1.10 ตำรวจภูธรภาค 9 0 อัตรา

     1.11 ศูนย์ปฎิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาตใต้ 1,000 อัตรา

     1.12 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 500 อัตรา

     รับผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางกฏหมาย การปกครอง หรือรัฐประศาสนศาสตร์ โดยสำเร็จวิชากฏหมายไทย อย่างน้อย 3 วิชา ได้แก่ ป.อาญา ครบทุกลักษณะ, ป.วิ.อาญา ครบทุกลักษณะ และกฏหมายลักษณะพยาน

     อนึ่ง ได้มอบหมายให้สำนักงานกำลังพล พิจารณาทบทวนแนวทางการดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีสาขาต่างๆ หากมีเหตุผลความจำเป็นเมื่อไม่สามารถรับผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางกฏหมาย การปกครอง หรือรัฐประศาสนศาสตร์ โดยสำเร็จวิชากฏหมายไทย อย่างน้อย 3 วิชา ได้ครบตามจำนวนความต้องการ 6,000 อัตรา

2. กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน จำนวน 600 อัตรา จัดสรรให้หน่วยต่างๆ ดังนี้


2.1 หน่วยขึ้นตรงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 14 หน่วยงาน 300 อัตรา ได้แก่

2.1.1 สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ 7 อัตรา

2.1.2 สำนักงานส่งกำลังบำรุง 21 อัตรา

2.1.3 สำนักงานกำลังพล 106 อัตรา

2.1.4 สำนักงานงบประมาณและการเงิน 9 อัตรา

2.1.5 สำนักงานกฏหมายและคดี 51 อัตรา

2.1.6 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ 7 อัตรา

2.1.7 สำนักงานจเรตำรวจ 5 อัตรา

2.1.8 สำนักงานตรวจสอบภายใน 2 อัตรา

2.1.9 สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ 16 อัตรา

2.1.10 กองการต่างประเทศ 13 อัตรา

2.1.11 กองสารนิเทศ 21 อัตรา

2.1.12 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ 4 อัตรา

2.1.13 กองบินตำรวจ 28 อัตรา

2.1.14 กองวินัย 10 อัตรา

2.2 หน่วยงานนอกเหนือจากหน่วยขึ้นตรงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 8 หน่วยงาน 200 อัตรา ได้แก่

2.2.1 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง 49 อัตรา

2.2.2 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 24 อัตรา

2.2.3 กองบัญชาการตำรวจสันติบาล 10 อัตรา

2.2.4 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (กองบังคับการอำนวยการ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง และกองทะเบียนประวัติอาชญากร) 42 อัตรา

2.2.5 สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 9 อัตรา

2.2.6 กองบัญชาการศึกษา 34 อัตรา

2.2.7 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 15 อัตรา

2.2.8 โรงพยาบาลตำรวจ 17 อัตรา

2.3 ศูนย์ปฎิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาตใต้ 100 อัตรา

รับผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ 27 สาขา ได้แก่ การศึกษา ครุศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์หรือบริหารรัฐกิจ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี อักษรศาสตร์ หรือภาษาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือนิเทศศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน การธนาคาร อาชญาวิทยา ทัณฑวิทยา บริหารธุรกิจ จิตวิทยา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี โภชนศาสตร์ ปรัชญา บรรณารักษศาสตร์ พัฒนาชุมชน คหกรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์(สาขาทั่วไป)

หมายเหตุ : สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อนุมัติให้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ชะลอการดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกฯ ปี 2554 จำนวน 40 อัตรา ไปก่อน โดยจัดสรรเพิ่มให้ กองบัญชาการศึกษา (กองการสอบ) จำนวน 20 อัตรา และ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด จำนวน 20 อัตรา ทดแทน
ที่มา : http://rcm.edupolice.org/head2/h28.htm

กำหนดการการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนประจำปี 2554    คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

361 ความคิดเห็น:

 1. น้องคนไหนมีปัญหาไม่เข้าใจ ให้สอบถามได้จ๊ะ

  ตอบนำออก
 2. อยากบอกน้องๆ ว่า หากน้องคนไหนสอบได้ แล้วมีโอกาสได้เลือกตำแหน่ง หากเลือกสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ ได้เจอพี่ปอยแน่นอนค่ะ

  ตอบนำออก
 3. ไม่ระบุชื่อ1 เมษายน 2554 14:08

  สวัสดีค่ะ...พี่ปอย..บุ๋มรบกวนถามพี่ปอยค่ะ..600ที่ว่านี้จะแบ่งไปหน่วยงานอื่นๆตามข้างต้นอีกเหรอคะ..หรือว่าจะสอบรวมกันทั้งหมดแล้วค่อยแยกอีกที...จะทำเหมือนปี 52 หรือเปล่าคะ..ขอบคุณค่ะ

  ตอบนำออก
 4. ดีจ้าบุ๋ม ตามความเข้าใจของพี่นะ พี่คิดว่าจะมีการสอบเหมือนปีก่อนๆ คือ รับสาย อก.(อำนวยการและสนับสนุน) ทั้งหมด 600 อัตรา แล้วคนที่ได้อันดับ 1 มีสิทธิ์เลือกก่อนค่ะว่าจะลงที่ไหน ส่วนตำแหน่งที่จะลงนั้น จะนำมาให้น้องๆ ที่สอบได้เลือกในวันเลือกตำแหน่งค่ะ หลังจากที่สอบผ่านทุกขั้นตอนแล้ว แล้วแต่ละหน่วยจะระบุว่า หน่วยไหนรับกี่คน

  ตอบนำออก
 5. ไม่ระบุชื่อ1 เมษายน 2554 14:19

  ขอบคุณพี่ปอยค่ะสำหรับคำตอบ...ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆสิทธิ์ที่จะได้ลุ้นก็เพิ่มขึ้นมาอีก...นิดหนึ่ง...ปีนี้รับน้อยเน้อ..แอบเศร้านิดๆค่ะแต่ก็ต้องเพิ่มความพยายามขึ้นไปอีก..บุ๋มจะได้มีโอกาสเจอตัวพี่ปอยตัวเป็นๆมั้ยเนี่ย(ถ้าสอบไม่ได้)

  ตอบนำออก
 6. ไม่ระบุชื่อ1 เมษายน 2554 16:24

  สวัสดีคับ...คือวันนี้วันที่ 1 เม.ย.สังกัดกองตำรวจสื่อสาร สนง.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เปิดรับสมัครแล้ว คือรับกลุ่มงานเทคนิคทำหน้าที่ประมวลผล 130 อัตราและกลุ่มงานเทคนิคทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสาร 20 อัตรา
  ถึง 22 เม.ย. แล้วส่วนกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุนอื่นอีกกว่า 450 อัตราเค้าจะทยอยเปิดรับหรือว่าเปิดรับพร้อมกันเมื่อไหร่คับพี่ปอย หรือว่าจะเป็นไปตามแผนเพราะเห็นในแผนการปฎิบัติงานในการับสมัคร เค้าจะเปิดรับสมัครทางเน็ต 26เมย. ถึง 20พค. นี้ เพราะอยากจะสมัครช่างไฟฟ้าสื่อสารแต่ก็อยากลงสมัครสอบอันอื่นด้วยคับ ก็กลัวว่าเค้าจะเปิดรับสมัครเลื่อมกันอะ
  ปล.สงสารทางใต้ที่ถูกน้ำท่วมนะคับ

  ตอบนำออก
 7. ไม่ระบุชื่อ1 เมษายน 2554 16:36

  วุฒิ ป.ตรี วท.บ. ไม่มีสิทธิ์สอบตามเคย

  ตอบนำออก
 8. ไม่ระบุชื่อ1 เมษายน 2554 16:44

  ดีค่ะพี่ปอย วุฒิ วส.บ. สอบได้มั้ยค่ะ คือ ไม่เหนมีชื่อวุฒิตามที่กำหนดเลยอ่ะค่ะ /แพรว

  ตอบนำออก
 9. ไม่ระบุชื่อ1 เมษายน 2554 17:37

  พี่ปอยค่ะ ปีนี้อก รับสงแต่ที่ส่วนกลางอย่างเดียวเลยหรือค่ะ ไม่มีลงภูธรบ้างเลยหรือค่ะ ทราบข่าวแล้วบอกหนูหน่อยนะค่ะ เพราะอยากมาลงใกล้ๆบ้านนะค่ะ (ยังไม่ได้สอบเลยหนูก้อคิดไกลไปถึงเลือกที่ลงซะแล้ว 55) มุกค่ะ

  ตอบนำออก
 10. ไม่ระบุชื่อ1 เมษายน 2554 17:56

  พี่ปอยคับ ข้อสอบที่ใช้สอบของกลุ่มอำนวยการและสนับสนุนของแต่ละที่ที่รับนั้น ใช้ข้อสอบแบบเดียวกันรึเปล่าคับพี่ ? Q : by spj

  ตอบนำออก
 11. ไม่ระบุชื่อ1 เมษายน 2554 18:12

  พี่ปอยคะ ถ้านู๋สอบ อก 2 แต่ว่าอยากทำงานที่ นครบาล 7 ได้รึป่าวคะเพราะว่าอยู่ใกล้บ้าน หรือว่าต้องอยู่ส่วนกลางเท่านั้นหรือว่าต้องสอบสาย ปป.(พอดีว่านู๋เพิ่งจะลองสอบปีแรกแต่ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลย) อยากเป็นตำรวจรบกวนพี่ปอยอธิบายให้หน่อยได้ไหมคะ ขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะ

  ตอบนำออก
 12. อยากรู้เหมือนกันค่ะ ว่าถ้าติดนี่ได้อยู่กทม.ทั้งหมดเลยหรอค่ะ ไม่อยากอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ไม่อยากอยู่กทม.เลย

  ตอบนำออก
 13. ท้อแท้จังค่ะพี่ปอย พลาดหวังมา 3 ปี แล้วปีนี้ก็ดันรับน้อยอีก แย่จังค่ะพี่ปอย

  ตอบนำออก
 14. ไม่ระบุชื่อ1 เมษายน 2554 23:09

  พี่ปอยค่ะเห็นว่า ผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารหลักฐานขอรับสิทธิการได้คะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ ตามหลักที่ ตร.กำหนด ไม่ทราบว่ากรณีไหนบ้างค่ะ รบกวนพี่ปอยช่วยตอบด้วยค่ะ

  ตอบนำออก
 15. ไม่ระบุชื่อ1 เมษายน 2554 23:14

  รบกวนอีกเรื่องค่ะพี่ปอย กลุ้มใจมากค่ะ น้ำหนักตัวน้อย กินเยอะแต่อ้วนยาก จะมีผลตอนตรวจร่างกายไหมค่ะ แต่ว่าส่วนสูงไม่มีปัญหาค่ะ ตอนนี้พยายามกินเยอะ และกินวิตามินเสริม รบกวนพี่ปอยช่วยแนะนำด้วยค่ะ

  ตอบนำออก
 16. วุฒิ วส.บ. สอบได้มั้ยค่ะ
  ตอบ ให้น้องโทรไปเช็คที่กองการสอบนะคะ เรื่องวุฒินี้พี่ปอยไม่แน่ใจ
  Tel. 0 2941 0979, 0 2941 3169, 0 2941 1928

  กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุนอีก 450 อัตรา น่าจะเป็นไปตามแผน แต่ยังไงก็รอดูประกาศอีกทีค่ะ หากน้องอยากสมัครสอบหลายๆทาง ก็ต้องลองสมัครไปก่อน แล้วค่อยดูว่าแต่ละทางสอบพร้อมกันหรือไม่

  ปีนี้อก. รับบรรจุส่วนกลางตามหน่วย ภาคใต้ และ ตม.ค่ะ

  ข้อสอบที่ใช้สอบของกลุ่มอำนวยการและสนับสนุนของแต่ละที่ที่รับนั้น ใช้ข้อสอบแบบเดียวกันรึเปล่าคับ
  ตอบ บช.ศ.เป็นผู้ออกข้อสอบ และใช้ข้อสอบชุดนี้ทั่วประเทศค่ะ

  ถ้านู๋สอบ อก 2 แต่ว่าอยากทำงานที่ นครบาล 7 ได้รึป่าวคะเพราะว่าอยู่ใกล้บ้าน หรือว่าต้องอยู่ส่วนกลางเท่านั้นหรือว่าต้องสอบสาย ปป.
  ตอบ ปีนี้รับบรรจุลงส่วนกลางเท่านั้นค่ะ ส่วนสาย ปป.นั้นรับเฉพาะผู้ชายจ๊ะ

  ตอบนู๋จ๋ากะตัวน้อย
  -หน่วยขึ้นตรงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 14 หน่วยงาน อยู่ในกทม.หมด
  -หน่วยงานนอกเหนือจากหน่วยขึ้นตรงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 8 หน่วยงาน จะมีโรงเรียนนายร้อยตำรวจที่อยู่นครปฐมค่ะ
  -สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 40 อัตรา น่าจะอยู่ที่ ตม.สุวรรณภูมิค่ะ
  -ส่วนที่เหลือคือ ศูนย์ปฎิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาตใต้ 100 อัตรา ก็ไปอยู่ที่ใต้จ๊ะ

  ตอบนำออก
 17. หวัดดีจ๊ะน้องอ้อ อย่าเพิ่งท้อค่ะ งานราชการยังมีอีกเยอะ หากอ้อตั้งใจและอ่านหนังสือเต็มที่ น้องต้องประสบความสำเร็จค่ะ

  สิทธิการได้คะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ ตามหลักที่ ตร.กำหนด (กรณีผู้สมัครที่เป็นบุตรโดยกำเนิดของบุคคลซึ่งถึงแก่กรรม,บาดเจ็บสาหัส,บาดเจ็บจนทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่,ช่วยเหลือราชการปราบปรามโจรผู้ร้าย, การก่อความไม่สงบ,อริราชศัตรู)

  เรื่องผอมนั้น ไม่ต้องห่วงค่ะ อ่านหนังสือให้เต็มที่ สอบติดค่อยว่ากัน

  ตอบนำออก
 18. น้องเล็ก1 เมษายน 2554 23:38

  ขอบคุณค่ะพี่ปอย ใจดีมากตอบข้อสงสัยให้กระจ่างเรย :)) ตอนนี้ค่อยสบายใจขึ้นมาหน่อยค่ะ ตอนแรกกังวลมากเลย น้องเล็กน่ะค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักพี่ปอยค่ะ จะตั้งใจอ่านหนังสือให้มากๆค่ะ สู้ๆ ฝันดีค่ะพี่ปอย

  ตอบนำออก
 19. พี่ปอยค่ะหนูอยากรู้ว่าปีนี้ตร.ชั้นประทวนเปิดให้ป.ตรีสอบเป็นปีสุดท้ายจริงไหมค่ะ ขอบคุณนะค่ะ

  ตอบนำออก
 20. ยินดีที่ได้รู้จักจ๊ะน้องเล็ก

  นโยบายตำรวจเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดค่ะ กำลังพลตำรวจมีเกษียณอายุไปทุกปี หากขาดแคลนกำลังพล ทาง ตร ก็ต้องเปิดรับค่ะ ทั้งนี้น้องต้องติดตามข่าวสารอยู่ตลอดจ๊ะ

  ตอบนำออก
 21. ไม่ระบุชื่อ2 เมษายน 2554 14:06

  พี่ปอยคะถ้าหนูสนใจอยากสมัครเข้าในเว็ปไหน หรือสมัครได้วิธีไหนบ้าง สนใจมากค่่ะ รบกวนตอบด้วยนะคะ หนูจบ อังกฤษธุรกิจ สามารถสมัครได้ป่่ะคะ

  ตอบนำออก
 22. ไม่ระบุชื่อ2 เมษายน 2554 14:08

  อยากสอบปราบปราม

  ตอบนำออก
 23. ไม่ระบุชื่อ2 เมษายน 2554 14:10

  คือที่บอกว่าต้องผ่านวิชากฎหมาย 3วิชานี่วิชาไรมั่งหรอครับ ผมจบ รปศ แล้วก็มีใบสัมฤทธิบัตรกฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์ ไม่รู้ว่าเท่านี้สามารถสอบสายปราบปรามได้ไหมครับ แล้วกำหนดการสอบดูจากเวปไหนครับ กำหนดสอบแน่นอนประมานเมื่อไร

  ตอบนำออก
 24. ไม่ระบุชื่อ2 เมษายน 2554 15:50

  พี่ปอยคิดว่า การสอบ ตม.จะมีการสอบอะไรที่แตกต่างจากการสอบในตำแหน่งอื่น ๆ รึป่าวค่ะ เพราะเคยได้ยินว่าคนที่สอบ ตม.ต้องแก่งภาษานะค่ะ

  ตอบนำออก
 25. ไม่ระบุชื่อ2 เมษายน 2554 17:54

  อ่าวพี่ปอย..เป็นคนเชียงรายหรอคับ เชียงรายเหมือนกันพี่
  by spj

  ตอบนำออก
 26. ไม่ระบุชื่อ3 เมษายน 2554 08:03

  พี่ปอยค่ะ ถ้าเราสอบลงส่วนกลาง
  แล้วจะมีโอกาสย้ายกลับต่างจังหวัดได้รึป่าวค่ะ
  หรือว่าต้องทำส่วนกลางไปตลอดค่ะ
  คือนู๋อยากทำงานที่บ้านอะค่ะ

  ขอบคุณพี่ปอยนะค่ะ

  ตอบนำออก
 27. ไม่ระบุชื่อ3 เมษายน 2554 09:12

  ขอถามนิดนึงครับที่บอกว่าต้องสำเร็จวิชากฏหมายไทย อย่างน้อย 3 วิชา วิชากฎหมายนี่ต้องวิชาไรมั่งหรอครับ ผมจบรัฐประศาสนศาสตร์ แล้วมี ใบสัมฤทธิบัตรวิชากฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์ พวก อาญา 1-2-3 ครบแล้ว แต่ยังไม่มี วิอาญา(กำลังเรียน) ไม่รู้ว่าสอบสายปราบปรามได้ไหมครับ หรือต้องผ่านกฎหมาย วิอาญาก่อน

  ตอบนำออก
 28. ไม่ระบุชื่อ3 เมษายน 2554 11:20

  พี่ปอยค่ะหนูรบกวนถามนิดหนึ่งน่ะค่ะ ในประกาศบอกว่าสายอำนวยการสนับสนุน รับผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์เท่านั้น ไม่ใช่เหรอค่ะ ที่หนูอ่านมาก็มีเท่านั้น แล้วทำไมในเว็บของพี่ปอย บอกว่ารับวุฒิปริญญาตรีอีกตั้งหลายอย่าง หนูงงมากเลยค่ะ ตอนแรกหนูคิดว่าไม่มีสิทธิสอบแล้วเพราะ
  จบรัฐศาสตร์มาค่ะ ที่หนูเห็นมากองการสอบตำรวจแห่งชาติเค้าประกาศมาอย่างนี้จริงๆน่ะค่ะ พี่ปอยช่วยให้ความกระจ่างด้วยค่ะ กลุ้มใจมาก

  ตอบนำออก
 29. วุฒิปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ เป็นวุฒิที่มีทั้งหมด 20 ข้อตามที่บอกไป
  สำหรับพี่ปอย จบปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวุฒิปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ มีสิทธิที่จะสอบได้ค่ะ ส่วนเพื่อนๆ พี่ปอยหลายคนมาก ที่จบรัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง ตอนนี้ก็เป็นตำรวจหญิงกันหลายคนค่ะ และวุฒิปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์นี้ กำลังจะเปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเป็นตำรวจชั้นประทวน

  ส่วนอีกวุฒิหนึ่งคือ ปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวะคอมพิวเตอร์หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ จะเปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร (ร.ต.ต.)ค่ะ เพราะวุฒินี้ขาดแคลนมาก และยังมีอีกหลายวุฒิที่ยังเปิดรับเป็นสัญญาบัตรในส่วนของหน่วยงานพิสูจน์หลักฐานค่ะ ให้น้องๆ ลองติดตามดู หากสนใจ

  ตอบนำออก
 30. พี่ปอยคะถ้าหนูสนใจอยากสมัครเข้าในเว็ปไหน หรือสมัครได้วิธีไหนบ้าง สนใจมากค่่ะ รบกวนตอบด้วยนะคะ หนูจบ อังกฤษธุรกิจ สามารถสมัครได้ป่่ะคะ
  ตอบ น้องจบอังกฤษธุรกิจ ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิตหรือเปล่าคะ ถ้าใช่ก็มีสิทธิ์สอบได้ค่ะ เพื่อความมั่นใจ ให้โทรไปที่กองการสอบจ๊ะ

  พี่ปอยคิดว่า การสอบ ตม.จะมีการสอบอะไรที่แตกต่างจากการสอบในตำแหน่งอื่น ๆ รึป่าวค่ะ เพราะเคยได้ยินว่าคนที่สอบ ตม.ต้องแก่งภาษานะค่ะ
  ตอบ ในส่วนของการสอบ ตม จะรับตำรวจภายในเข้าสอบทุกปี โดยมีการทดสอบภาษาอังกฤษ ส่วนในปีนี้ ทางบช.ศ.กำหนดแผนออกมาให้เปิดสอบรับบุคคลภายนอก พี่เองก็อยากทราบเหมือนกันว่าจะมีการดำเนินการอย่างไร ตัวพี่เองก็ตั้งใจไว้เหมือนกันว่าจะไปสอบ ตม.ค่ะ แต่ต้องรอให้ครบกำหนด 2 ปีก่อน

  พี่ปอยเป็นคนเชียงรายค่ะน้อง spj อยู่ อ.พานค่ะ

  ตอบนำออก
 31. พี่ปอยค่ะ ถ้าเราสอบลงส่วนกลางแล้วจะมีโอกาสย้ายกลับต่างจังหวัดได้รึป่าวค่ะหรือว่าต้องทำส่วนกลางไปตลอดค่ะคือนู๋อยากทำงานที่บ้านอะค่ะ
  ตอบ ย้ายกลับบ้านได้จ๊ะ เพราะจะมีการแจ้งเป็นหนังสือทุกปี แต่จะย้ายหรือไม่ได้ย้าย มันมีหลายปัจจัย รอให้น้องได้มาเป็นตำรวจก่อนพี่จะบอกอีกที พี่เองรอให้ครบหลักเกณฑ์ก่อน ค่อยทำเรื่องย้ายค่ะ

  ขอถามนิดนึงครับที่บอกว่าต้องสำเร็จวิชากฏหมายไทย อย่างน้อย 3 วิชา วิชากฎหมายนี่ต้องวิชาไรมั่งหรอครับ ผมจบรัฐประศาสนศาสตร์ แล้วมี ใบสัมฤทธิบัตรวิชากฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์ พวก อาญา 1-2-3 ครบแล้ว แต่ยังไม่มี วิอาญา(กำลังเรียน) ไม่รู้ว่าสอบสายปราบปรามได้ไหมครับ หรือต้องผ่านกฎหมาย วิอาญาก่อน
  ตอบ ขอติดไว้ก่อนนะคะ พี่จะไปถามพวกพี่ๆ ที่รู้ให้ค่ะ สายปราบปรามพี่เองไม่ถนัดค่ะ

  ตอบนำออก
 32. ไม่ระบุชื่อ3 เมษายน 2554 12:42

  ขอบคุณพี่ปอยมากๆน่ะค่ะที่ช่วยตอบคำถามให้หนูเข้าใจ
  พี่ปอยใจดีจัง ขอบคุณมากน่ะค่ะ

  ตอบนำออก
 33. ไม่ระบุชื่อ3 เมษายน 2554 13:44

  นู๋อยากรู้ว่าพี่ปอยอ่านหนังสือนานหรือป่าวค่ะ ก่อนจะสอบ
  พี่ปอยไม่ได้ติวที่ไหนใช่มั้ยค่ะ
  นู๋จะได้มีกำลังใจอ่านหนังสือค่ะ

  ตอบนำออก
 34. ไม่ระบุชื่อ3 เมษายน 2554 14:08

  พี่ปอยค่ะทำไมพี่ถึงอยากไปสมัครสอบ ตม.ค่ะ และก็ได้ยินอีกหลาย ๆ คนก็อยากไปทางานที่ ตม. มีอะไรดีรึเปล่าค่ะเห็นมีแต่คนอยากไปสอบกัน

  ตอบนำออก
 35. ไม่ระบุชื่อ3 เมษายน 2554 15:54

  " พี่ปอยเป็นคนเชียงรายค่ะน้อง spj อยู่ อ.พานค่ะ "
  เอ...จบสถาบันเดวกันรึปล่าวนา..ไม่แน่พี่กะผมอาจจะเคยเจอกันก็ได้นิ อิอิ

  ตอบนำออก
 36. ไม่ระบุชื่อ3 เมษายน 2554 15:57

  เพราะ spj จบสถาบันแถวๆ พาน คับพี่..

  ตอบนำออก
 37. พี่ปอยคะ รบกวนสอบถามค่ะพี่
  สิทธิการได้คะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ ตามหลักที่ ตร.กำหนด (กรณีผู้สมัครที่เป็นบุตรโดยกำเนิดของบุคคลซึ่งถึงแก่กรรม,บาดเจ็บสาหัส,บาดเจ็บจนทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่,ช่วยเหลือราชการปราบปรามโจรผู้ร้าย, การก่อความไม่สงบ,อริราชศัตรู) เราจะต้องไปยื่นแจ้งความจำนงค์ใช้สิทธิพิเศษดังกล่าวได้ที่ไหนคะ หรือดำเนินการอย่างไรคะพี่ปอย

  ขอบคุณค่ะ
  แอมป์ค่ะ

  ตอบนำออก
 38. แอมป์ค่ะ วันจันทร์พี่จะไปดูรายละเอียดอีกทีที่สำนักงานค่ะ เพราะเค้าแจ้งเวียนไว้ แล้วจะรีบมาบอกนะคะ

  ตอบนำออก
 39. อยากรู้ว่าพี่ปอยอ่านหนังสือนานหรือป่าวค่ะ ก่อนจะสอบ
  พี่ปอยไม่ได้ติวที่ไหนใช่มั้ยค่ะ
  นู๋จะได้มีกำลังใจอ่านหนังสือค่ะ
  ตอบ พี่ปอยอ่านหนังสือเองค่ะ ประมาณ 1 เดือนก่อนสอบ
  พี่ปอยไม่ได้ติวที่ไหนจ๊ะ อ่านเอง แต่บอกก่อนนะคะว่า พี่ปอยไม่ได้เป็นคนเรียนเก่ง มันเป็นเรื่องของโชคและจังหวะค่ะ ปี 52 รับ 800 อัตรา รับเยอะมาก พี่ปอยสอบได้ที่ 403 หากว่า ตร รับแค่ 400 อัตรา พี่ปอยเองก็คงได้เป็นแค่ตัวสำรองค่ะ ,การอ่านก็อาศัยอ่านที่สรุปเอง วงข้อที่คิดว่าจะออกสอบ พรบ.ตำรวจและสารบรรณเนื้อหาเยอะมาก อ่านไม่จำ ก็ต้องวงไว้ว่าน่าจะออกข้อนี้นะ แล้วอ่านหลายๆ รอบค่ะ บังเอิญข้อสอบที่ทำมันมีที่พี่ปอยวงไว้ ก็เลยสอบได้

  ตอบนำออก
 40. พี่ปอยค่ะทำไมพี่ถึงอยากไปสมัครสอบ ตม.ค่ะ และก็ได้ยินอีกหลาย ๆ คนก็อยากไปทางานที่ ตม. มีอะไรดีรึเปล่าค่ะเห็นมีแต่คนอยากไปสอบกัน

  ตอบ ก่อนที่พี่ปอยจะเป็นตำรวจ พี่ปอยชอบเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ เวลาไปสนามบินแล้วรู้สึกตื่นเต้น เพราะจะได้ไปเที่ยว หากพี่ปอยได้ทำงานที่ ตม.สุวรรณภูมิ คงจะสนุกกับการทำงาน และพี่ปอยชอบมองดูเครื่องบินเวลาขึ้น-ลง รู้สึกดีค่ะ แต่หากได้ทำงานที่นั่นจริงๆ ไม่รู้ว่าจะดีแบบที่คิดไว้หรือเปล่า และเรื่องที่สำคัญก็คือ เรื่องโอทีค่ะ

  ตอบนำออก
 41. เอ...จบสถาบันเดวกันรึปล่าวนา..ไม่แน่พี่กะผมอาจจะเคยเจอกันก็ได้นิ อิอิ
  ตอบ จบแม่โจ้จ้า รุ่น 60 เมื่อก่อนพี่ปอยเคยเปิดร้านพิมพ์งานหน้า ร.ร.พานพสกสวัสดิ์จ้า น่าจะเคยเห็นนะคะ

  ตอบนำออก
 42. ขอบคุณค่ะพี่ปอย ^^

  แอมป์ค่ะ

  ตอบนำออก
 43. ไม่ระบุชื่อ3 เมษายน 2554 22:58

  ไม่มีรูปพี่ปอยให้ดูบ้างเหรอคะ อยากเห็นจิงๆๆ

  ตอบนำออก
 44. ไม่ระบุชื่อ3 เมษายน 2554 23:26

  ขอรบกวนถามคะ หนูเพิ่งจบการศึกษา ยังไม่ได้ใบรับรองการจบ แต่ได้รับรองไว้ว่า สำเร็จการศึกษาแล้ว พอจะสมัครได้มั้ยคะ พอดีรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยเค้าเคยไปสมัครแล้วไม่ผ่าน เืพราะว่าเอกสารไม่ครบอ่ะคะ..ขอบคุณคะ

  ตอบนำออก
 45. www.opoyprinting.hi5.com
  เข้าไปดูได้จ้า

  ตอบนำออก
 46. ไม่ระบุชื่อ4 เมษายน 2554 08:30

  พี่ปอยค่ะ อก นี่มีทดสอบวิ่งหรือว่ายน้ำไหมค่ะ จะได้เตรียมตัวถูกนะค่ะ
  แล้วถ้าบรรจุส่วนกลาง จะมีโอกาสย้ายกลับมาใกล้บ้านได้ไหมค่ะ แล้วนานไหม
  มุกค่ะ

  ตอบนำออก
 47. ไม่ระบุชื่อ4 เมษายน 2554 09:13

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  http://rcm.edupolice.org/head2/h28.htm

  ตอบนำออก
 48. พี่ปอยคับ.....อยากรู้ว่า ที่เค้าบอกว่า
  .....อนึ่ง ได้มอบหมายให้สำนักงานกำลังพล พิจารณาทบทวนแนวทางการดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีสาขาต่างๆ หากมีเหตุผลความจำเป็นเมื่อไม่สามารถรับผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางกฏหมาย การปกครอง หรือรัฐประศาสนศาสตร์ โดยสำเร็จวิชากฏหมายไทย อย่างน้อย 3 วิชา ได้ครบตามจำนวนความต้องการ 6,000 อัตรา....
  ในประกาศที่ออกมา http://rcm.edupolice.org/head2/h28.htm
  หมายความวาไง ยัง งง อยู่
  แต่ละภาค จะให้วุฒิอื่นๆ สอบได้ หรือว่าจะแยกออกมาเป็น สาย อก. อยากสอบ จิงๆ อยากสอบ ภาค 6 ทำไมไม่เปิดให้สอบสาย อก. ปีนี้ จาก ประโยคข้อความที่สงสัยนั้น เค้าจะรับรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี(นอกเหนือ)ทางกฏหมาย การปกครอง หรือรัฐประศาสนศาสตร์ โดยสำเร็จวิชากฏหมายไทย อย่างน้อย 3 วิชา รึป่าวคับ
  ใครที่มีข้อมูลเรื่อง ที่สงสัย บอกผมที คับ ผมอยากสอบจิงๆ นะคับ แต่สาย อก.รัยน้อยเหลือเกิน เห็นแล้ว ท้อ ช่วยตอบผมทีนะคับพี่ปอย
  ปล. ลืม แนะนำตัวคับ ผม ชื่อ วิน คับ

  ตอบนำออก
 49. ไม่ระบุชื่อ4 เมษายน 2554 11:36

  พี่ปอยคค่ะ โรงเรียนนายร้อยตำรวจที่ทางตำรวจจะรับเขาไปนั้น อยู่ที่ไหนหรอค่ะอยู่ที่นครปฐม หรือ ว่านครนายกค่ะนครนายกก็มีโรงเรียนนายร้อยตำรวจนี้ค่ะ พอดีบ้านอยู่ไกล้นครนายกค่ะ

  ตอบนำออก
 50. ขอรบกวนถามคะ หนูเพิ่งจบการศึกษา ยังไม่ได้ใบรับรองการจบ แต่ได้รับรองไว้ว่า สำเร็จการศึกษาแล้ว พอจะสมัครได้มั้ยคะ พอดีรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยเค้าเคยไปสมัครแล้วไม่ผ่าน เืพราะว่าเอกสารไม่ครบอ่ะคะ..ขอบคุณคะ
  ตอบ พี่ว่าน่าจะสมัครได้นะคะ ไม่ทราบว่าน้องจบสถาบันไหนคะ พี่จะได้แนะนำให้ถูกค่ะ แล้วทางมหาวิทยาลัยจะออกใบรับรองการจบให้เมื่อไหร่คะ น้องลองไปติดต่อเจ้าหน้าที่ดูค่ะ ว่าเราจะนำใบรับรองการจบนี้ไปสมัครสอบเข้าทำงาน

  ตอบนำออก
 51. อ่าว ทำไม ไม่ตอบ ของผม ละคับ พี่ปอยครับ.......รออ่านอยู่

  ตอบนำออก
 52. ไม่ระบุชื่อ4 เมษายน 2554 13:28

  พี่ปอยค่ะ โอ๋แม่โจ้ 73 ค่ะ พึ่งรับปริญญา หนูสอบตำรวจภาค 5 ปีที่แล้ว หนูได้คะแนน 59 เขาให้ 60 ขึ้น เศร้าจัง ปีนี้หนูว่าจะลองสอบปีนี้อีก หนูอยู่เชียงใหม่ค่ะ หนูควรจะสอบภาคไหนดีคะ หรือว่าจะสอบ ใต้ เลย

  ตอบนำออก
 53.          รับผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางกฏหมาย การปกครอง หรือรัฐประศาสนศาสตร์ โดยสำเร็จวิชากฏหมายไทย อย่างน้อย 3 วิชา
           อนึ่ง ได้มอบหมายให้สำนักงานกำลังพล พิจารณาทบทวนแนวทางการดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีสาขาต่างๆ หากมีเหตุผลความจำเป็นเมื่อไม่สามารถรับผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางกฏหมาย การปกครอง หรือรัฐประศาสนศาสตร์ โดยสำเร็จวิชากฏหมายไทย อย่างน้อย 3 วิชา ได้ครบตามจำนวนความต้องการ 6,000 อัตรา
  ตอบ กรณีนี้เป็นกรณีการรับสมัตรค่ะ หากมีผู้สมัตรสอบมีจำนวนไม่ถึง 6000 คน ทาง สกพ.จะพิจารณาเรื่องวุฒิของผู้สมัตรสอบอีกทีค่ะ น้องวิน พี่ปอยทำงานไปด้วย อาจตอบช้าหน่อยค่ะ

  ตอบนำออก
 54. ขอถามนิดนึงครับที่บอกว่าต้องสำเร็จวิชากฏหมายไทย อย่างน้อย 3 วิชา วิชากฎหมายนี่ต้องวิชาไรมั่งหรอครับ ผมจบรัฐประศาสนศาสตร์ แล้วมี ใบสัมฤทธิบัตรวิชากฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์ พวก อาญา 1-2-3 ครบแล้ว แต่ยังไม่มี วิอาญา(กำลังเรียน) ไม่รู้ว่าสอบสายปราบปรามได้ไหมครับ หรือต้องผ่านกฎหมาย วิอาญาก่อน

  ตอบ ถามพี่ที่ทำงานด้วยกัน เค้าบอกว่า จำเป็นจะต้องเรียน ป.อาญา ป.วิอาญา และลักษณะพยาน ให้ครบทั้ง 3 ตัวค่ะ ขาดตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้ ยังไงน้องลองโทรไปสอบถามพี่ๆ ที่กองการสอบโดยตรงด้วยน่าจะดีกว่าค่ะ

  ตอบนำออก
 55. พี่ปอยคค่ะ โรงเรียนนายร้อยตำรวจที่ทางตำรวจจะรับเขาไปนั้น อยู่ที่ไหนหรอค่ะอยู่ที่นครปฐม หรือ ว่านครนายกค่ะนครนายกก็มีโรงเรียนนายร้อยตำรวจนี้ค่ะ พอดีบ้านอยู่ไกล้นครนายกค่ะ

  ตอบ อยู่สามพราน นครปฐมค่ะ

  ตอบนำออก
 56. พี่ปอยค่ะ อก นี่มีทดสอบวิ่งหรือว่ายน้ำไหมค่ะ จะได้เตรียมตัวถูกนะค่ะ
  แล้วถ้าบรรจุส่วนกลาง จะมีโอกาสย้ายกลับมาใกล้บ้านได้ไหมค่ะ แล้วนานไหมมุกค่ะ
  ตอบ สาย อก ไม่มีการทดสอบวิ่งและว่ายน้ำค่ะ บรรจุส่วนกลางก็มีโอกาสโยกย้ายเหมือนข้าราชการทั่วไป ตามกำหนดเกณฑ์ที่ระบุไว้ค่ะ นานไหม ก้ขึ้นอยู่กับว่าย้ายไปที่ไหน และมีตำแหน่งลงบรรจุหรือไม่

  ตอบนำออก
 57. พี่ปอยค่ะ โอ๋แม่โจ้ 73 ค่ะ พึ่งรับปริญญา หนูสอบตำรวจภาค 5 ปีที่แล้ว หนูได้คะแนน 59 เขาให้ 60 ขึ้น เศร้าจัง ปีนี้หนูว่าจะลองสอบปีนี้อีก หนูอยู่เชียงใหม่ค่ะ หนูควรจะสอบภาคไหนดีคะ หรือว่าจะสอบ ใต้ เลย

  ตอบ ดีค่ะรุ่นน้อง 73 ภาค 5 มีอัตราการแข่งขันสูงมาก ต้องได้คะแนน ไม่ต่ำกว่า 80 ถึงจะได้เป็นตัวจริง เรื่องเกณฑ์คะแนนพี่แนะนำให้น้องโอ๋เข้าไปอ่านบทความของปีที่แล้วดูนะคะ โอ๋อยากสอบภาคไหนก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของโอ๋จ๊ะ ปีนี้สอบบรรจุลงส่วนกลาง ก้ขึ้นกับว่าใครจะสามารถทำคะแนนได้สูง ก็มีโอกาสสอบติดค่ะ เพราะจะนำคะแนนสอบทั่วประเทศมาเรียงลำดับ

  ตอบนำออก
 58. ไม่ระบุชื่อ4 เมษายน 2554 14:25

  ขอบคุณมากค่ะพี่ปอย ปีนี้เพิ่งสอบเป็นปีแรก จะพยายามให้ถึงที่สุดค่ะ แต่พอได้ยินเพื่อนบอกว่าปีที่แล้วสอบได้ 75 คะแนน ยังไม่ติดเลย ก็มีกลัวบ้าง แต่ยังไงจะพยายามให้ดีที่สุดค่ะ ตอนนี้พยายามหาข้อสอบปีเก่าๆมาเทียบกันดูนะค่ะว่าออกแนวไหนบ้าง ถ้าโชคดีหนูคงได้ติดยศ นะค่ะ มุกค่ะ

  ตอบนำออก
 59. ไม่ระบุชื่อ4 เมษายน 2554 14:48

  พี่ปอยค่ะ น้องสอบมา 3ปีแล้ว ได้คะแนนแต่ละปีประมาณ 75-80 แต่ก็ยังไม่ติดเลย ปีนี้ก็จะลองอีกว่าจะติดไหม แต่น้องได้คะแนภาคความรู้ความสมารถน้อย ยิ่งภาษาไทยกับคอมพิวเตอร์ นะ น้องไม่ค่อยได้เท่าไหร่ รบกวนพี่แนะนะหน่อยค่ะ

  ตอบนำออก
 60. ไม่ระบุชื่อ4 เมษายน 2554 15:25

  พี่ปอยค่ะมีคำถาม ถ้าจบท่องเที่ยวจะสอบได้มั้ยค่ะเพราะมันอยู่ในสาขาศิลปศาสตร์อ่ะค่ะอยากไปอยู่กองตม.แล้วจะต้องอ่านหนังสือวิชาใหนบ้างค่ะแล้วเรื่องน้ำหนักกะสายตาจะมีปัญหามั้ยค่ะนู๋สั้นสายตาน้ำหนักเยอะหน่อยพยายามลดอยู่อ่ะค่ะแต่สายตาไม่ได้สั้นมากนะค่ะ175เองค่ะแล้วจะต้องไปสมัครที่ใหนค่ะแล้วต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างค่ะ รบกวนตอบด้วยนะค่ะ


  แคท...

  ตอบนำออก
 61. พี่ปอยค่ะ น้องสอบมา 3ปีแล้ว ได้คะแนนแต่ละปีประมาณ 75-80 แต่ก็ยังไม่ติดเลย ปีนี้ก็จะลองอีกว่าจะติดไหม แต่น้องได้คะแนภาคความรู้ความสมารถน้อย ยิ่งภาษาไทยกับคอมพิวเตอร์ นะ น้องไม่ค่อยได้เท่าไหร่ รบกวนพี่แนะนะหน่อยค่ะ
  ตอบ ให้ฝึกหัดทำข้อสอบภาษาไทยให้มากๆ และคอมพิวเตอร์ด้วยค่ะ ข้อสอบภาษาไทยลองเอาของ กพ มาหัดทำนะคะ

  ตอบนำออก
 62. ไม่ระบุชื่อ4 เมษายน 2554 16:37

  พี่ปอยคะ หนูอยากทราบวิธีสมัครคะ เข้าในเวปไหนคะ และกำหนดรับสมัครจากวันไหนถึงวันไหน รบกวนตอบด้วยนะคะ

  ตอบนำออก
 63. ไม่ระบุชื่อ4 เมษายน 2554 16:46

  สวัสดีค่ะพี่ปอย นู๋อ่านกระทู้พี่มานานแล้วค่ะแต่ไม่เคยเข้ามาโพสต์ข้อความไว้ ช่วงนี้ใกล้จาสอบเข้ามาแล้วยิ่งอ่านกระทู้เพื่อน ๆ ก็ยิ่งกลัวค่ะ กลัวทำไม่ได้(ปีนี้จะสอบเป็นปีแรก)ก็เลยอยากจะปรึกษาพี่ปอยและเพื่อนว่า เราควรไปติวที่ใหนดีมั๊ยคะ แล้วใครมีสถาบันใหนแนะนำกันบ้าง แต่ว่าเท่าที่ดูแต่ละสถาบันราคาก็ค่อนข้างสูง เทียบกับเงินเดือนแล้วก็แทบจะหมดแล้วอ่ะค่ะ ถ้าไปติวแล้วจะดีมั๊ยคะ กลัวว่าไปติวแล้วจะได้เนื้อหาเหมือนที่เราสามารถหาอ่านเองได้ค่ะ แต่ไม่ต้องเสียเงินจำนวนมาก อยากสอบติดมากเลยค่ะ รบกวนพี่ปอยและเพื่อน ๆ ช่วยตอบหน่อยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ ...นู๋ลาล่า... อ้อ!!! พี่ปอยมี Face book มั๊ยคะ พอดีนู๋ไม่ได้เล่น Hi 5 อ่ะค่ะ

  ตอบนำออก
 64. ก้ามกาม4 เมษายน 2554 17:45

  สวัสดีค่ะพี่ปอย ปีที่แล้วนู๋ก้อสอบของภาค 1 ค่ะ ได้คะแนน 73 คะแนน แต่ก้อไม่ติดตามเคย ปีนี้เลยรู้สึกท้อค่ะรึว่านู๋คงไม่มีโอกาสได้รับราชการอย่างพี่ปอย

  ตอบนำออก
 65. ไม่ระบุชื่อ4 เมษายน 2554 17:48

  พี่ปอยค่ะ สอบตำแหน่งบรรจุที่ส่วนกลาง แล้วตอนที่เราไปสอบข้อเขียน ต้องไปสอบที่ส่วนกลางด้วยรึป่าวค่ะ พอดีอยู่ต่างจังหวัด (เชียงใหม่) แต่ตำแหน่งอก.2 ที่รับน้อย ก็ท้อแล้วค่ะ ถ้าต้องเดินทางไปสอบถึงกทม. ก็อาจจะต้องพิจารณาหลาย ๆ อย่างค่ะ ...ฟ้าค่ะ...

  ตอบนำออก
 66. ไม่ระบุชื่อ4 เมษายน 2554 19:14

  พี่ปอยคะ เผอิญ ว่าหนูจบทางด้านสัตวศาสตร์ ม. แม่โจ้ นะคะไม่มีความรู้ด้านกฏหมาย แต่หนูเรียน รด. จบปี ห้านะค่ะ หนูสามารถที่จะสอบได้ในตำแหนางไหนบ้าง ยังพอมีตำแหน่งที่จะสมัครไหม และทางการสายไหนของตำรวจบ้างค่ะที่รับสายนี้ ขอบคุณคะ,,,,,,,

  ตอบนำออก
 67. ไม่ระบุชื่อ4 เมษายน 2554 20:01

  หนูจบสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจ สามารถสมัครสอบได้ไหมค่ะ เพราะว่าไม่ใช่วุฒิทางสังคมศาสตร์อ่ะค่ะ

  ตอบนำออก
 68. ไม่ระบุชื่อ4 เมษายน 2554 22:33

  สอบถามพี่ปอยคะ

  น้ำตาลมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการตรวจข้อสอบ แต่ละสนามสอบจะตรวจข้อสอบเองเลย หรือต้องส่งข้อสอบมาเพื่อให้ส่วนกลางเป็นผู้ตรวจคะ

  ตอบนำออก
 69. ไม่ระบุชื่อ5 เมษายน 2554 03:16

  พี่ปอยคับ สอบได้ อก.หรือ ปป.จะติดยศอะไรคับพี่ ส.ต.ต. หรือป่าว? แล้วคนที่ได้ อก.ประทวนมีโอกาสที่จะสอบเลื่อนขั้นเป็นสัญญาบัตร ไหมคับ ? --spj.cr--

  ตอบนำออก
 70. ขอบคุณคับพี่ ปอย

  ถ้ามี Face book บอกผมด้วยนะคับ มีคำถามอะไรจะได้ง่ายหน่อย 5555
  จะได้คุยกับเพื่อนใหม่ๆๆ ที่มี แนว ทาง เดิน ที่เหมือนกัน 5555
  รัก บอร์ท นี้จัง ได้ความรุ้เยอะเลย

  ตอบนำออก
 71. แนะนำ ข่าว ใหม่คับ
  กองการสอบได้ปรับปรุงข้อมูลการรับสมัครสอบแล้วตามลิงค์
  http://rcm.edupolice.org/head2/h28.htm
  ลองเข้าไปดูนะคับมีรายละเอียดเพิ่มเติม มานิดหน่อย

  ตอบนำออก
 72. ไม่ระบุชื่อ5 เมษายน 2554 11:14

  นู่จบคณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติประยุกต์ค่ะ แต่ไม่เห็นมีระบุอยา่งนี้ก็อดสอบสอค๋ะ และมีหน่วยงานหนัยบ้างที่รับในสาขานี้ช่วยแจ้งด้วยนะค่ะ ที่ Khwan_kamonwan_26@hotmail.com -v[86I]j;'sohk8jt

  ตอบนำออก
 73. ไม่ระบุชื่อ5 เมษายน 2554 11:14

  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะพี่ปอย..

  ตอบนำออก
 74. ไม่ระบุชื่อ5 เมษายน 2554 12:23

  แล้วุฒิอื่นล่ะคับเช่นคนที่จบสายช่างมาีมีวุฒิ ป.ตรีเหมือนกันทำไหมไม่ให้โอกาสพวกเราบ้างคับเราก็อยากช่วยประเทศชาติเหมือนกันให้ไปทำงานใต้เราก็ทำได้เพื่อชาติ ผมเป็นส่วนหนึ่งในสายช่างของคนหลายพันหลายแสนคนที่อยากมีโอกาสสุดท้ายนี้ผมขอฝากผู้ที่มีส่วนเกี้ยวข้องอธิบายเหตุผลด้วยน่ะคับ ขอบคุณมากน่ะคับ

  ตอบนำออก
 75. ไม่ระบุชื่อ5 เมษายน 2554 12:30

  ปิดกั้นโอกาสด้วยสังคมไทย ผมเห็นด้วยกับพี่ผมก็จบช่างมาเหมือนกันผมก็รักชาติยอมตายได้เพื่ออธิปไตยของไทย

  ตอบนำออก
 76. ไม่ระบุชื่อ5 เมษายน 2554 12:34

  ช่างไม่ใช่สร้างปัญหาให้กับสังคมทุกคนแต่เป็นส่วนน้อยเด็กช่างดีๆมีมากมาย
  โปรถให้โอกาสกันบ้างมีหัวใจมีความรู้สึกเหมือนกัน ล้านนาเชียงใหม่ (โยธา50)

  ตอบนำออก
 77. พี่ปอยคะ รบกวนสอบถามค่ะพี่
  สิทธิการได้คะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ ตามหลักที่ ตร.กำหนด (กรณีผู้สมัครที่เป็นบุตรโดยกำเนิดของบุคคลซึ่งถึงแก่กรรม,บาดเจ็บสาหัส,บาดเจ็บจนทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่,ช่วยเหลือราชการปราบปรามโจรผู้ร้าย, การก่อความไม่สงบ,อริราชศัตรู) เราจะต้องไปยื่นแจ้งความจำนงค์ใช้สิทธิพิเศษดังกล่าวได้ที่ไหนคะ หรือดำเนินการอย่างไรคะพี่ปอย

  ขอบคุณค่ะ
  แอมป์ค่ะ

  ตอบนำออก
 78. ไม่ระบุชื่อ5 เมษายน 2554 17:54

  พี่ค่ะหนูจบคอมพิวเตอร์ธุรกิจค่ะ แต่วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต อย่างนี้หนูมีสิทธิ์สอบใช่มั๊ยค่ะ
  และหนูมีปานน้ำตาลอยู่บริเวณหัวเข่าค่ะ ขนาดประมาณ 3 x 4 นิ้ว หนูกลุ้มมากเลยค่ะ อย่างนี้ถือว่าร่างกายหนูไม่ผ่านหรือเปล่าค่ะ
  รบกวนพี่ปอยตอบด้วยนะค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  ตอบนำออก
 79. ไม่ระบุชื่อ5 เมษายน 2554 23:26

  ตามที่ประกาศนะคะ" สมัคร ภ.5 (ภาคเหนือ) หากสอบได้ก็จะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจประจำภาค 5" ดังนั้น ถ้าเราลงสนามสอบที่ภาค 5 ถ้าเราสอบผ่านเราก้อได้ทำที่ภาค 5 งี้เหรอคะ รึป่าวอ่ะ ช่วยอธิบายกันหน่อยนะคะ อิอิ เริ่มดีใจมานิดนึงละ เพราะว่ามีครอบครัวแล้วถ้าสอบติดไม่อยากไกลจากลูกเลย แห่ะะ

  ตอบนำออก
 80. ไม่ระบุชื่อ5 เมษายน 2554 23:35

  หรือว่าเค้าหมายถึงพวกปราบปรามคะ อำนวยการคงไม่เกี่ยว

  ตอบนำออก
 81. oil เชียงราย6 เมษายน 2554 11:25

  สวัสดีค่ะพี่ปอย รอบนี้รับน้อยแต่สู้ๆ

  ตอบนำออก
 82. ไม่ระบุชื่อ6 เมษายน 2554 13:38

  สวัสดีค่ะทุกคน..ขอหาเพื่อนเมื่อปีที่แล้วหน่อยน่ะค่ะ..คุณโย คุณภู มากันมั้ยเนี่ย..จำกันได้บ่..

  ตอบนำออก
 83. ไม่ระบุชื่อ6 เมษายน 2554 13:43

  ใครอยู่เชียงใหม่บ้างอ่ะ เอาเมลมาทิ้งไว้นะจะadd ไปหา อิอิ

  ตอบนำออก
 84. ขอบคุณค่ะพี่ปอย

  แอมป์ค่า

  ตอบนำออก
 85. กำหนดรับสมัครตามแผนการปฏิบัติงาน ได้ระบุไว้ว่า จะประกาศรับสมัครวันที่ 19 เม.ย. 54 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 26 เม.ย.-20 พ.ค.54 ควรเข้าไปดูเว็บกองการสอบในวันประกาศค่ะ

  ตอบนำออก
 86. บางคนติวสอบไม่ผ่านก็มี บางคนไม่ติวก็สอบผ่าน การติวหรือไม่ติว ขึ้นอยู่กับที่ตัวบุคคล หากใครมีทุนทรัพย์ก็สามารถติวได้ แต่หากไม่มีทุนทรัพย์ก็ต้องขยันและมุ่งมั่นในการอ่านหนังสือ การติวมันเป็นจิตวิทยาที่ทำให้คนที่ติวกระตือรือร้นในการแข่งขันในสนามสอบ อีกทั้งยังได้เทคนิคดีๆจากสถาบันที่ติว แต่พี่ปอยไม่ได้ติว อาศัยขยันอ่านหนังสือ และหาข้อสอบเก่าๆมาอ่านให้มากๆ เพื่อนที่เป็นตำรวจด้วยกันเค้าบอกว่า เค้าไม่ได้ติวที่ไหน แต่หาซื้อหนังสือที่รวมข้อสอบตำรวจมาอ่าน อ่านเล่มเดียวด้วย เค้าก็สอบผ่าน ฉะนั้นจะติวหรือไม่ติวขึ้นอยู่กับตัวน้องเองจ๊ะ

  ตอบ น้องฟ้า
  ในปี 52 ที่พี่ปอยสอบแข่งขันนั้น มีการบรรจุตำแหน่งทั้งหมดลงส่วนกลาง แยกสมัครสอบและสอบตามภาคต่างๆ เช่น พี่ปอยอยู่เชียงราย ก็สมัครสอบภาค 5 สอบที่จังหวัดลำปาง เมื่อสอบเสร็จแต่ละภาคก็จะนำคะแนนมาเรียงลำดับจากสูงไปต่ำ แล้วตัดตามอัตราที่ต้องการ ปี 52 รับ 800 อัตรา ก็นำคะแนนของทุกภาคมารวมกัน เรียงลำดับตามเกณฑ์ที่ระบุในประกาศ (ให้กลับไปอ่านในประกาศ เพราะการสมัครสอบก่อน ได้เปรียบในตอนเรียงลำดับคะแนน)คะแนนสูงสุดอยู่ที่ 92 คะแนน ก็เรียงตามลำดับจนครบ 800 คน จะเห็นได้ว่าบางคนสอบผ่านได้ 60-77 คะแนน แต่ไม่มีรายชื่อผู้สอบผ่าน บางคนได้คะแนนเท่ากันคือ 79 คะแนนมีจำนวนประมาณ 100 กว่าคน ฉะนั้นทุกคะแนนที่เรากาข้อสอบไปนั้น มีความสำคัญมาก

  ตอบ รุ่นน้องแม่โจ้ (สัตวศาสตร์)
  สายงานด้านตำรวจใช้ปริญญาทางสังคมศาสตร์จ๊ะ

  ในเรื่องของวุฒิที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างบนนั้น ให้น้องโทรไปสอบถามได้ที่กองการสอบจ๊า เพราะจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนที่สุด

  ตอบ น้องน้ำตาล
  เรื่องการตรวจสอบข้อ ทาง บช.ศ.(กองบัญชาการศึกษา)เป็นผู้ดำเนินการทั้งสิ้น เริ่มตั้งแต่การออกข้อสอบจนถึงการตรวจข้อสอบ ข้อสอบเหมือนกันทั่วประเทศค่ะ

  ตอบ น้อง spj
  สอบได้ อก.หรือ ปป.จะติดยศ ส.ต.ต.ตามที่ประกาศ (ให้น้องเข้าไปอ่านประกาศของปีก่อนๆ)ตำรวจชั้นประทวนทุกนายมีสิทธิ์ที่จะสอบเลื่อนชั้นเป็นสัญญาบัตรได้แน่นอนค่ะ ขึ้นอยู่กับว่าได้ผ่านหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้แล้วหรือยัง เช่น พี่ปอยสอบเป็นตำรวจชั้นประทวน โดยมีเงื่อนไขให้รับราชการ 2 ปี จึงจะมีสิทธิ์สอบได้ ดังนั้น เมื่อรับราชการตำรวจครบตามเกณฑ์ที่ระบุไว้แล้ว ก็มีสิทธิ์สอบได้ค่ะ

  ขอบใจวินมากจ๊ะ สำหรับนำข้อมูลมาอัพเดทให้

  ตอบ น้องกมลวรรณ
  ให้น้องเข้าเว็บเกี่ยวกับการสอบรับราชการค่ะ น่าจะมีงานตรงตามสายที่น้องเรียนมา

  พี่ก็เห็นด้วยกับน้องที่เรียนช่างมา และพี่ก็อยากเห็นนโยบายของ ตร เหมือนกันที่จะเปิดโอกาสให้สายช่างเข้ามารับราชการตำรวจ

  ตอบ น้องแอมป์
  พี่หาข้อมูลให้แล้ว อยู่ด้านบนค่ะ

  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิตสอบได้ค่ะ เรื่องปานไม่ใช่เรื่องที่น่าเป็นห่วงจ๊ะ

  เฉพาะสายปราบปรามค่ะ ที่บรรจุตามภาคที่สมัคร สาย อก.บรรจุส่วนกลางค่ะ

  หวัดดีจ๊ะออย ดีใจค่ะที่น้องไม่ท้อ เป็นกำลังใจให้จ๊ะ

  ตอบนำออก
 87. น้องๆ ที่เคยแสดงความคิดเห็น ในบล็อกแล้วหาย หรือไม่แสดงตอนโพสต์ ตอนนี้พี่ปอยแก้ไขได้แล้ว หากแสดงความคิดเห็นแล้วยังไม่ขึ้น ก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะ เพราะพี่ปอยกรองความคิดเห็นก่อนค่ะ ไม่ต้องโพสต์ซ้ำนะคะ

  ตอบนำออก
 88. ขอบคุณพี่ปอยมากๆนะค่ะ ตอนนี้หนูมีกำลังใจขึ้นเยอะเลยค่ะ

  ตอบนำออก
 89. สวัดดีค่ะพี่ปอย
  แนะนำตัวนะคะ น้องเจย์ค่ะ ข้อมูลที่พี่ปอยตอบในกระทู้ก่อนๆเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะ ปีที่แล้วน้องสอบได้ 70 เองค่ะ ไม่ติดเสียใจมากๆ อก 2 รับที่78 ปีนี้คงตั้งใจอ่านมากกว่าเดิม พี่ปอยเน้นส่วนใหนเป็นพิเศษคะ ตอนนี้อ่านไม่ค่อยจำสักเท่าใหร่ มีเทคนิคการท่องหนังสือแบบใหนบ้างคะ (น้องจะเอาไปทำบ้าง) น้องแอบเข้าไปดู hi5 ของพี่ปอยแล้วนะคะ พี่ปอยเปนเพื่อนพี่ส้มที่อยุ่ กตช. หรอคะ รุ่นพี่ปอยเรียนที่ รร.6 รึเปล่าคะ ปีนี้ เค้าจะส่งให้ไปเรียนที่ รร.ใหนคะ ถ้าน้องสอบติดก้ออยากเลือฝ่ายเลขารึไม่ก้อ ตม. เพราะ จบ ภาษาอังกฤษ มาน่ะค่ะ คาดหวังเปนอย่างยิ่งว่าปีนี้จะได้เป็นรุ่นน้องพี่ปอยนะคะ

  ตอบนำออก
 90. ไม่ระบุชื่อ6 เมษายน 2554 20:16

  ปีนี้รับน้อยจัง..........ชักท้อแล้วสิ
  คะแนนจากทั่วประเทศ....คะแนนคงสูงน่าดู

  ตอบนำออก
 91. ไม่ระบุชื่อ7 เมษายน 2554 10:09

  พี่ปอยค่ะ น้องมีเรื่องรบกวนถาม
  พ่อหนูเป็นตำรวจไม่ได้ตายในหน้าที่ หนูมีสิทธิ์ได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษมั๊ยค่ะ
  อยากทราบจริงๆนะค่ะ

  ตอบนำออก
 92. ไม่ระบุชื่อ7 เมษายน 2554 11:36

  อยากทราบว่าในการสมัคร เอาใบรับรองจบสมัครก่อนได้ไหม ค่ะ แล้วถ้าสมัครทางงอินเตอร์เน็ตล่ะค่ะ ต้องกรอกไรมั้ง

  ตอบนำออก
 93. ไม่ระบุชื่อ7 เมษายน 2554 11:41

  ปีที่แล้วเราเคยโทรถามอ่ะ ใบรับรองไม่ได้อ่ะ ต้องใช้ใบฉบับสภาอนุมัติเท่านั้นอ่ะ ลองรอก่อนก็ได้นิ เผื่อใบออกมาทันก่อนวันปิดรับสมัคร สู้ๆนะ ปีที่แล้วเราโทรถามลุงตำรวจแกบอกว่างั้นอ่ะ บอกว่าสมัครปีหน้าก้อได้ลูก อิอิ /นุ่น

  ตอบนำออก
 94. ไม่ระบุชื่อ7 เมษายน 2554 11:49

  ขอบใจนะนุ่น

  ตอบนำออก
 95. ไม่ระบุชื่อ7 เมษายน 2554 11:50

  แล้วในกรณีที่ จบแล้ว เเต่รออนุมัติจบล่ะค่ะ ทามไง

  ตอบนำออก
 96. ไม่ระบุชื่อ7 เมษายน 2554 13:48

  อายุผู้สมัครต้องไม่เกินอายุเท่าไหร่คะ

  ตอบนำออก
 97. อายุไม่เกิน35ปีค่ะ

  ตอบนำออก
 98. อยากรู้ว่า...ฝ่ายอำนวยการต้องสอบวิชาอะไรบ้างคะ....จบรัฐประศาสนศาสตร์ค่ะ......ขอบคุณมากค่ะ

  ตอบนำออก
 99. ไม่ระบุชื่อ7 เมษายน 2554 17:18

  อยากให้เพื่อนๆ แนะนำหนังสืออ่านเตรียมตัวก่อนสอบบ้างคะ ขอบคุณคะ/กุล

  ตอบนำออก
 100. เราอ่านเอกสารเนื้อหาวิชาต่างๆจากที่บล็อคพี่ปอย
  แล้วก็ไปฝึกทำข้อสอบเก่า ปี51-53
  จากเว็บ club-edu.com จร้า (อ่านหลายๆรอบ ฝึกทำโจทย์เยอะๆ)
  เป็นกำลังใจให้เพื่อนทุกคนที่กำลังจะสอบตำรวจปี 54 ทุกคนคะ

  ตอบนำออก
 101. ขออนุญาตช่วยพี่ปอยตอบนะคะ
  สายอำนวยการ วิชาที่ใช้สอบ
  - ความรู้ความสามารถทั่วไป
  - พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
  - ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526
  - จริยธรรมทั่วไป
  - คอมพิวเตอร์

  ตอบนำออก
 102. ไม่ระบุชื่อ7 เมษายน 2554 21:03

  อยากทราบข้อมูลปี 52 ปีที่พี่ปอยสอบ มีคำถามดังนี้ค่ะ
  1.มียอดสมัคร อก2 กี่คนค่ะ
  2.คะแนนสูงสุด?(ลำดับที่1)
  3.คะแนนต่ำสุด?(ลำดับที่800)
  4.คะแนนลำดับที่ 403 ที่พี่ปอยสอบได้?(บอกหน่อยนะคะ)
  5.คะแนนที่ส่วนใหญ่สอบติด?
  ขอขอบคุณเอาไว้เป็นข้อมูลเพื่อนำมาปรับใช้ในการสอบปี 54 ค่ะ
  เชื่อว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องหลายคน คงอยากทราบ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

  ตอบนำออก
 103. ไม่ระบุชื่อ7 เมษายน 2554 23:11

  คำถาม แล้วในกรณีที่ จบแล้ว เเต่รออนุมัติจบล่ะค่ะ ทามไง
  ตอบ ก้อต้องรอลุ้นต่อไปอ่ะว่าเค้าจะออกแบบสภาอนุมัติทันก่อนปิดรับสมัครรึป่าวอ่ะ ยังไงก็ขอให้ออกทันก่อนวันปิดรับสมัครนะจ๊ะ /นุ่น

  พี่ปอยนุ่นขอตอบแทนละกันอิอิ เข้าblog พี่ปอยทุกวันและเกือบทุกเวลาเลย แห่ะๆๆ

  ตอบนำออก
 104. ไม่ระบุชื่อ8 เมษายน 2554 02:27

  พี่ปอยบนบานหรือขอพร ก่อนสอบหรือป่าวคับ?

  ตอบนำออก
 105. ไม่ระบุชื่อ8 เมษายน 2554 10:24

  อยากถามพี่ว่า วุฒิวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสอบ สายอำนวยการได้หรือป่าวครับ..ผมเห็นที่เขารับสมัครมีแต่วุฒิโภชนาศาสตร์
  ซึ่งสาขาวิชาทั้ง2สาขาก็คล้ายกันไม่ใช่หรือครับขอรบกวนให้มีช่วยตอบผมด่วนเลยน่ะครับ..ได้ไม่ได้อย่างไรผมจะได้เตรียมตัวถูก ขอบคุณพี่ๆไว้ล่วงหน้าครับ

  ตอบนำออก
 106. ไม่ระบุชื่อ8 เมษายน 2554 11:36

  พี่ปอยค่ะ...หนูจบการท่องเที่ยวดรงแรม สมัครได้มั้ยค่ะ

  ตอบนำออก
 107. ไม่ระบุชื่อ8 เมษายน 2554 12:36

  อยากถามเพื่อนๆๆว่า ถ้าสอบติดแล้วไปอยู่ที่กทม.จะไปป่าวอ่ะ เราอยู่เชียงใหม่อ่ะ มีลูกมีครอบครัวแล้ว คิดถึงลูกอ่ะถ้าสอบติด เครียดนะเนี่ย แบบว่ายังไม่ได้สอบเลยอ่ะ เอาไงดีอ่ะ

  ตอบนำออก
 108. สวัสดีค่ะพี่ปอยค่ะ ช่วงนี้น้องอ่านหนังสือเยอะ อ่านจนรู้สึกว่าเราจำอะไรไม่ได้หรือไม่ทันแน่ๆ (เกิดจากความกังวลและไม่มีสมาธิ) พี่ปอยเคยเป็นแบบนี้รึเปล่าคะ น้องจะทำยังไงดี

  ตอบนำออก
 109. พี่ปอยค่ะ หวัดดีค่ะ น้องก็ชื่อปอยเหมือนกันค่ะ
  อยากจไปสอบปีนี้อยู่พอดีค่ะ
  อยากถามเหมือนน้องข้างบนว่าพ่อเคยเป็นตำรวจ
  แล้วเสียชีวิต(ไม่ได้ตายในหน้าที่)มีสิทธิรับคะแนนพิเศษอยู่มั้ยค่ะ
  ตอนออกจากตำรวจ ยศ จสต.น่ะค่ะ
  น้องปอยค่ะ แม่โจ้ รุ่น 66

  ตอบนำออก
 110. ไม่ระบุชื่อ8 เมษายน 2554 15:54

  สนามสอบครั้งนี้ต้องขึ้นไปสอบที่ กรุงเทพรึป่าวค่ะ หรือว่าสอบตามภาคเหมือนปีก่อนๆค่ะ

  ตอบนำออก
 111. ไม่ระบุชื่อ8 เมษายน 2554 15:59

  สอบถามเรื่อง จบการศึกษา ทางมหาลัยอนุมัติจบวันที่ 30เมษา54
  แต่จะสมัครทางอินเตอร์เน็ตวันที่ 26 เมษา54ได้ไหมค่ะ
  อยากสมัครวันแรกอ่ะคะ

  ตอบนำออก
 112. ไม่ระบุชื่อ8 เมษายน 2554 16:13

  เรียนสาขาการจัดการสมัครได้ไหมค่ะ

  ตอบนำออก
 113. พี่ปอย น้องหาเฟสบุคพี่ปอยเจอแร้ว ขอบคุณที่รับแอดอีกครั้งนะคะ

  ตอบนำออก
 114. ไม่ระบุชื่อ8 เมษายน 2554 21:05

  เจย์แอดเราบ้างดิ....jan.eic@hotmail.com...แล้วแนะนำพี่ปอยให้เราด้วยนะ...ขอบใจจร้า..
  .
  ..
  ...
  น้องจันทร์

  ตอบนำออก
 115. หวัดดีจ้าน้องเจย์
  ตอบ เทคนิคการสอบพี่เขียนไว้ในบทความของปีที่แล้วค่ะ ลองเข้าไปอ่านดูนะคะ

  พี่ปอยเป็นเพื่อนพี่ส้มจ๊ะ เป็นบัดดี้กัน

  ตอนฝึกอบรมตำรวจ เค้าแบ่งตามลำดับเลขที่สอบได้ค่ะ ลำดับที่ 1-400 ฝึกที่โรงเรียน 3 (นครราชสีมา) ลำดับที่ 401-800 ฝึกที่โรงเรียน 6 นครสวรรค์

  ปีนี้ เค้าจะส่งให้ไปเรียนที่ รร.ใหนคะ
  ตอบ พี่เองก็ไม่ทราบจ๊ะ

  ถ้าน้องสอบติดก้ออยากเลือฝ่ายเลขารึไม่ก้อ ตม. เพราะ จบ ภาษาอังกฤษ มาน่ะค่ะ คาดหวังเปนอย่างยิ่งว่าปีนี้จะได้เป็นรุ่นน้องพี่ปอยนะคะ
  ตอบ พี่ปอยเองก็คาดหวังให้น้องได้เป็นตำรวจสมใจค่ะ

  ตอบนำออก
 116. พี่ปอยค่ะ น้องมีเรื่องรบกวนถาม
  พ่อหนูเป็นตำรวจไม่ได้ตายในหน้าที่ หนูมีสิทธิ์ได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษมั๊ยค่ะ
  อยากทราบจริงๆนะค่ะ
  ตอบ พี่แปะลิงค์ไว้เกี่ยวกับสิทธิ์คะแนนเพิ่มพิเศษ ให้เข้าดาวน์โหลดเข้าไปอ่านได้จ๊ะ ข้อ 5 หน้า 3

  ตอบนำออก
 117. ขอบใจน้องนุ่น และน้องอ้อมที่ช่วยตอบนะคะ

  อยากรู้ว่า...ฝ่ายอำนวยการต้องสอบวิชาอะไรบ้างคะ....จบรัฐประศาสนศาสตร์ค่ะ......ตอบ เข้าไปอ่านในประกาศของปี 53 ในบทความเดือนมีนาคมค่ะ

  แนะนำหนังสืออ่านเตรียมตัวก่อนสอบบ้างคะ ขอบคุณคะ/กุล
  ตอบ ตามที่น้องอ้อมแนะนำไว้เลยค่ะ

  อยากทราบข้อมูลปี 52 ปีที่พี่ปอยสอบ มีคำถามดังนี้ค่ะ
  1.มียอดสมัคร อก2 กี่คนค่ะ ประมาณ 13x,xxx คนค่ะ จำยอดจริงๆไม่ได้
  2.คะแนนสูงสุด?(ลำดับที่1)92 คะแนน
  3.คะแนนต่ำสุด?(ลำดับที่800) 76 คะแนน
  4.คะแนนลำดับที่ 403 ที่พี่ปอยสอบได้?(บอกหน่อยนะคะ)ได้ 79 คะแนน
  5.คะแนนที่ส่วนใหญ่สอบติด? 79-80 คะแนน

  ตอบนำออก
 118. พี่ปอยบนบานหรือขอพร ก่อนสอบหรือป่าวคับ?
  ตอบ หลายที่ค่ะ ช่วงนั้นพี่บูชาพระราหูค่ะ ขอให้สอบติด, ตอนตรวจร่างกาย บนบานพระพรหมที่แยกราชประสงค์ค่ะ เพื่อนๆหลายคนที่เป็นลูกพ่อขุนราม ก็บนบานพ่อขุนรามค่ะ

  หนูจบการท่องเที่ยวโรงแรม สมัครได้มั้ยค่ะ
  ตอบ วุฒิปริญญาอะไรคะ ถ้าเป็นศิลปศาสตรบัณฑิต ก็น่าจะได้ ลองโทรสอบถามที่กองการสอบค่ะ

  วุฒิวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสอบ สายอำนวยการได้หรือป่าวครับ..วุฒินี้สอบไม่ได้ค่ะ เพื่อนเล่าให้ฟังว่าเพื่อนก็ใช้วุฒินี้สมัครสอบ และก็สอบผ่านข้อเขียน แต่เมื่อเช็ควุฒิแล้ว ปรากฎว่าไม่ผ่านค่ะ เพื่อความมั่นใจของน้อง โทรสอบถามที่กองการสอบอีกทีค่ะ

  ตอบนำออก
 119. ความคิดเห็นนี้ถูกนำออกโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก

  ตอบนำออก
 120. สอบถามเรื่อง จบการศึกษา ทางมหาลัยอนุมัติจบวันที่ 30เมษา54
  แต่จะสมัครทางอินเตอร์เน็ตวันที่ 26 เมษา54ได้ไหมค่ะ
  อยากสมัครวันแรกอ่ะคะ
  ตอบ สมัครสอบได้ค่ะ ส่วนหลักฐานนั้น ทางกองการสอบจะให้ส่งเมื่อสอบผ่านข้อเขียนแล้วค่ะ

  เรียนสาขาการจัดการสมัครได้ไหมค่ะ
  ตอบ พี่ปอยจบสาขาการจัดการทั่วไป วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต ก็สอบได้ค่ะ

  ตอบนำออก
 121. ยินดีช่วยเหลือเพื่อนๆทุกคน

  ขอบคุณพี่ปอยมากนะค่ะที่รับแอดเฟสบุค

  ตอบนำออก
 122. welcome จ้าน้องอ้อม

  ตอบนำออก
 123. สนามสอบครั้งนี้ต้องขึ้นไปสอบที่ กรุงเทพรึป่าวค่ะ หรือว่าสอบตามภาคเหมือนปีก่อนๆค่ะ
  ตอบ น่าจะสอบตามภาคค่ะ

  ตอบนำออก
 124. ไม่ระบุชื่อ9 เมษายน 2554 11:17

  ตื่นเต้นจังค่ะพี่ปอย เวลาที่ทุกคนรอคอยใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว ตอนที่ฝึกงานต้องฝึกตามที่เราเลือกลงเลยใช่ไหมค่ะ (ถามล่วงหน้าเผื่อสอบติด)พี่ปอยค่ะหนูสงสัยในข้อสอบข้อนี้นะค่ะ1.ข้อความใดใช้อักษรย่อผิด (1.)สุนทรภู่เป็นบุคคลสมัย ร.1 ถึง ร.4 2.)จว.ชลบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง (3.)ด.ช. สมทรงเป็นนักเรียนดีเด่น (4.)พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของไทย ....... ข้อไหนถูกค่ะ 1รึ 2 ค่ะ
  รบกวนด้วยนะค่ะ

  ตอบนำออก
 125. คำถามน้องมีประโยชน์มากเลยค่ะ คำถามนี้ค่อนข้างยาก เพราะอักษรย่อถูกทุกข้อ แต่หากว่ามองดีๆแล้ว จะสังเกตเห็นการเว้นวรรคระหว่าง ด.ช.(เคาะ)สมทรง กับ พล.อ.เปรม (ไม่เคาะระหว่างยศกับชื่อ) ซึ่งหากใครได้อ่านหลักเกณฑ์การเว้นวรรค ก็จะรู้ว่า ผิดทั้งข้อ 3 และ 4
  พี่จะยกตัวอย่างให้ดูนะคะ

  ๒. กรณีที่ไม่เว้นวรรค
  ๒.๑ ไม่เว้นวรรคระหว่างคำนำหน้าชื่อกับชื่อ
  ตัวอย่าง
  (๑) พระมหาสุทธิ สุทฺธิญาโณ
  (๒) นายเสริม วินิจฉัยกุล
  (๓) นางอินทิรา คานธี
  (๔) นางสาววารุณี วงศ์คนไทย
  (๕) เด็กชายวรา สิทธิ์รัตน์
  (๖) เด็กหญิงสิรินท์ ทองดี
  กรณีของข้อ 3. ด.ช. สมทรง (มีเว้นวรรคระหว่างคำนำหน้าชื่อกับชื่อ ถือว่าผิด)

  ๑.๒.๘ เว้นวรรคเล็กระหว่างยศกับชื่อ
  ตัวอย่าง
  (๑) จอมพล ป. พิบูลสงคราม
  (๒) พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ หรือ พล.ร.อ. สงัด ชลออยู่
  (๓) ร้อยโทหญิง สุชาดา ทำความดี
  กรณีของ ข้อ 4. พล.อ.เปรม (ยศกับชื่อติดกัน แสดงว่าผิด)

  ส่วนข้อ 1 กับ ข้อ 2 นั้นถูกแล้วค่ะ อักษรย่อ ร.-รัชกาล,จว.-จังหวัด แต่ปัจจุบันนิยมตัด ว.ออก เหลือเพียงแค่ จ.เฉยๆ

  ให้น้องอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาการเว้นวรรคนะคะ พี่ปอยนำมาแปะไว้ให้แล้วข้างบน หากใครที่เห็นแตกต่างจากที่พี่เฉลย ก็บอกได้นะคะ

  ตอบนำออก
 126. ปล. น้องช่วยเช็คโจทย์คำถามอีกทีนะคะว่า การเว้นวรรคข้อ 3 และ 4 ถูกต้องหรือไม่ ปกติแล้วต้องมีเฉลยเพียง 1 ข้อเท่านั้น ใช่ป่ะจ๊ะ

  ตอบนำออก
 127. น้องเล็ก9 เมษายน 2554 19:36

  พี่ปอยค่ะ เราจำเป็นจะต้องสอบให้ผ่านร้อยละ 60 ทุกวิชาย่อยเลยเหรอค่ะ (ตอนแรกหนูคิดว่า ให้ผ่าน ร้อยละ 60 ในแต่ละภาคซะอีก เช่น ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 40 คะแนน ก็ต้องผ่านร้อยละ 60 และ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 60 คะแนน ก็ต้องผ่านร้อยละ 60 เช่นกัน แต่ถ้าต้องทำให้ได้ทุกวิชาย่อย ให้ผ่านร้อยละ 60 มันยากมากเลยนะคะพี่ปอย เพราะก็เท่ากับว่าเราห้ามตกวิชาใดเลย ถึงจะผ่านเกณ์

  ตอบนำออก
 128. น้องเล็ก9 เมษายน 2554 19:52

  กลัวตกม้าตาย วิชาคอมที่สุดค่ะพี่ปอย เพราะเวลาเราปฏิบัติ มันทำได้ แต่ ถ้าต้องมาตอบในกระดาษ มันเปงทฤฎี มันจะ งงๆยังไงไม่รู้ค่ะ ไม่รู้ว่าคนอื่นจะเป็นเหมือนเราป่าว เหมือนเราไม่ได้มีคอมอยู่ตรงหน้าอ่า จะแก้ยังไงดีอ่ะคะพี่ปอย

  ตอบนำออก
 129. ส่วนมากคอมจะออกเป็นภาษาอังกฤษ ให้น้องเปลี่ยนเมนูเป็นอังกฤษนะคะ

  ตอบนำออก
 130. ตอบน้องเล็ก พี่ปอยต้องขอโทษด้วยค่ะที่ยังไม่ได้แก้ไขบทความของปีที่แล้ว หนูเข้าใจถูกแล้วค่ะว่าผ่านภาคละ 60% ไม่จำเป็นต้องทุกวิชาค่ะ

  ตอบนำออก
 131. ไม่ระบุชื่อ10 เมษายน 2554 15:31

  พี่ปอยคะ ถ้าเราสมัครสาย อก.2 เราไปสมัครสอบที่กทม.หรือต่างจังหวัดดีคะ แล้วถ้าเรามีวุฒิปริญญาตรี การปกครอง แต่ไม่มีวิชากฎหมาย 3วิชา เราจะสมัครสายปราบปรามได้ไหมคะ รบกวนพี่ตอบด้วยค่ะ

  ตอบนำออก
 132. พี่ปอยคะ ถ้าเราสมัครสาย อก.2 เราไปสมัครสอบที่กทม.หรือต่างจังหวัดดีคะ แล้วถ้าเรามีวุฒิปริญญาตรี การปกครอง แต่ไม่มีวิชากฎหมาย 3วิชา เราจะสมัครสายปราบปรามได้ไหมคะ รบกวนพี่ตอบด้วยค่ะ
  ตอบ สอบที่ใกล้ภูมิลำเนาน้องจะดีที่สุดค่ะ เพราะสะดวกแก่การเดินทาง

  สายปราบปรามรับเฉพาะผู้ชายจ๊ะ
  โหลดประกาศเก่าๆ มาอ่านดูค่ะ

  ตอบนำออก
 133. ไม่ระบุชื่อ10 เมษายน 2554 20:03

  ขอถามหน่อยนะครับ
  คือผมกะว่าจะสอบสายปราบปรามแต่พอดีไม่เข้าใจพลศึกษาอ่ะครับ

  ผมว่ายน้ำไม่เป็น ถ้าผ่านข้อเขียนก็ไม่ติดอยู่ดีใช่ไหม
  รึว่าอยู่ที่คะแนนรวม
  อยากได้คำอธิบายนิดนึงอ่ะครับ

  ตอบนำออก
 134. ไม่ระบุชื่อ10 เมษายน 2554 21:11

  พี่ปอยคับ ปี นี้ อก.2 มีสอบแต่ส่วนกลาง แล้วอย่างนี้จะไปสอบ ต่างจังหวัดได้เหรอคับ....คือ สถานที่สอบเลือกได้ใช่ไหมคับ หรือยังไงคับ หรือ ต้องลงไปสอบกรุงเทพ พอดีเห็นมีคนถาม แต่อ่านแล้วไม่เครียร์..ขอบคุณคับ

  ตอบนำออก
 135. ไม่ระบุชื่อ11 เมษายน 2554 00:19

  ถ้าสมมิตเราสอบติดแต่เราไม่ไปรายงานตัว แล้วเราสอบใหม่ปีหน้างี้ได้ป่าวคะ

  ตอบนำออก
 136. ไม่ระบุชื่อ11 เมษายน 2554 08:59

  http://www.policeadmission.com/old/

  ตอบนำออก
 137. ไม่ระบุชื่อ11 เมษายน 2554 12:56

  หนูยังงงที่พี่ปอยเฉลยค่ะ คือข้อ4ต้องเว้นวรรคใช่ไหมค่ะ ข้อนี้หนูอ่านในclub-edu ค่ะ บางคนก้บอกว่า ข้อ4 และตัวย่อจังหวัด เราจะใช้ จว.หรือ จ. อย่างใดอย่างหนึ่งก้ได้ใช่ไหมค่ะ ขอบคุณที่ช่วยอธิบายนะค่ะพี่ปอย หนูไม่ได้ไปติวที่ไหนค่ะ อาศัยโหลดเนื้อหาของพี่ปอย และที่ต่างๆบ้างค่ะ ขอบคุณพี่ปอยมากๆๆน่ะค่ะ

  ตอบนำออก
 138. ไม่ระบุชื่อ11 เมษายน 2554 12:57

  ศิลปศาสตร์(สาขาทั่วไป) หมายความว่า อย่างไรค่ะ
  อย่างน้องนี่ ได้วุฒิ ศิลปศาตร์บัณฑิต แต่เรียนคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา ภาษาอังกฤษ
  สอบได้เหมือนกันใช่ไหมค่ะ เพียงแต่ข้องใจนิดหน่อยค่ะ รบกวนพี่ปอยช่วยตอบให้ทีนะค่ะ

  ตอบนำออก
 139. ไม่ระบุชื่อ11 เมษายน 2554 13:07

  ทำไมข้อ 4 ผิดค่ะ ในเมื่อในเนื้อหาบอกว่า ไม่เว้นวรรคระหว่างคำหน้าชื่อที่เป็นตำแหน่งหตื่ออาชีพ กับชื่อ

  ตอบนำออก
 140. ไม่ระบุชื่อ11 เมษายน 2554 13:15

  พี่ปอยหนูเข้าใจแล้วค่ะ หนูว่าภาษาไทยก้เป็นอีกวิชาหนึ่งที่ยากมากเลย เพราะเป็นวิชาที่ไม่มีสูตรตายตัว มันเม่หมือนคณิตหาเราตีโจทย์ได้ และจำสูตรได้ เราก้จะคิดคำตอบที่ถูกต้องได้ ส่วนวิชาอื่นๆ คำตอบมันก้มีอยู่ในเนื้อที่เราอ่าน ขึ้นอยู่กับว่าเราอ่านมากน้อยแค่ไหน แต่ภาษาไทยมันต้องคิด (สรุปยากหมดเลย แต่ก้สู้ค่ะ รางวัลมีไว้สำหรับคนตั้งใจเราต้องพุ่งเข้าไปหาเส้นชัย)

  ตอบนำออก
 141. ไม่ระบุชื่อ12 เมษายน 2554 06:57

  -น้องรักษ์ครับ
  พี่ปอยครับตอนนี้ผมเรียนมหาลัยปี4คอมฯธุรกิจ(บธ.บ)คือผมคิดว่าหลังจากจบแล้วจะสอบตำรวจสายอำนวยการครับ ผมอยากจะหาหนังสือมาอ่านเพื่อเตรียมตัวไว้ครับ (พื้นฐานภาษาไทย-คณิตไม่ค่อยดี) ตอนนี้คิดว่าจะอ่านของ ชีทราม นะครับ พี่ปอยว่ามันดีไหมครับ หรือพี่อยากจะแนะนำหนังสือของอะไรดีบ้างครับ ที่อ่านแล้วเข้าใจง่ายที่เหมาะกับการเตรียมสอบน่ะครับ อยากให้พี่ปอยช่วนแนะนำน้องรักษ์หน่อยครับ และควรจะต้องเน้นตรงส่วนไหนเป็นพิเศษหรือป่าวครับ ผมขอคำแนะนำด้วนครับพี่
  ผมติดตามอ่านบทความของพี่มาหลายเดือนแล้วครับมีประโยชน์กับน้องๆมากเลยครับขอให้พี่โชคดีและสุขภาพแข็งแรงนะครับพี่

  ตอบนำออก
 142. ไม่ระบุชื่อ12 เมษายน 2554 07:16

  ขาโก่งนิดนึงเป็นไรไหมครับ

  ตอบนำออก
 143. พี่ปอยคะนู๋อ่อนคณิต ภาษาไทย คอมฯ มากเลยค่ะ แต่ที่หนักใจสุดก็คือคณิต เพราะเป็นคนไม่ค่อยชอบตัวเลขอ่ะค่ะ ส่วนใหญ่ออกเรื่องอะไรบ้างอ่ะคะเผื่อนู๋จะได้ไปให้อาจารย์นู๋ตั้งแต่สมัยมัธยมติวให้อ่ะค่ะ ขอบคุณนะคะ จะพยายามค่ะ

  ตอบนำออก
 144. ไม่ระบุชื่อ12 เมษายน 2554 10:46

  สวัสดีค่ะพี่ปอย พอดีหนูอยู่ภาค 8 เค้ารับประกาศรับสมัครแล้วแต่เปิดรับสมัครวันที่ 20 เมษาค่ะ ทำไมเปิดรับแต่ปราบปราม 300 อัตรา (ไม่เข้าใจ)

  ตอบนำออก
 145. ไม่ระบุชื่อ12 เมษายน 2554 12:48

  พี่ ปอย คับ ถ้าตอนนี้ผมใส่เหล็กดัดฟันอยู่ ผมจะ ตรวจร่างกาย ผ่านไหม ในหมวดของ ฟัน อะคับ....แล้วจะสมัครได้ไหม ถ้าสอบผ่าน จะมีปัญหาอะไรไหมคับ หรือว่าต้องไปถอดออก

  ตอบนำออก
 146. สวัสดีค่ะพี่ปอย น้องชื่อปุ้ยอยากถามพี่ปอยว่าทำไมไม่เห็นเขารับปริญญาสารสนเทศศาสตร์ค่ะ แล้วเขาจะรับหรือป่าวสำหรับคนที่จบสาขานี้ สงสัยนะค่ะเพราะว่าตอนนี้ได้อ่านหนังสือเตรียมสอบไปบ้าง แต่พอมาดูวุฒิที่ให้สมัครกลับไม่มีวุฒิสารสนเทศศาสตร์ เลยอยากถามพี่ปอยค่ะว่าสมัครได้หรือป่าว ตั้งใจมาก ๆ เลย

  ตอบนำออก
 147. ขอถามหน่อยนะครับ
  คือผมกะว่าจะสอบสายปราบปรามแต่พอดีไม่เข้าใจพลศึกษาอ่ะครับ
  ผมว่ายน้ำไม่เป็น ถ้าผ่านข้อเขียนก็ไม่ติดอยู่ดีใช่ไหม
  รึว่าอยู่ที่คะแนนรวม
  อยากได้คำอธิบายนิดนึงอ่ะครับ

  ตอบ หากสอบติดข้อเขียนแล้ว ก็ต้องมาสอบพลศึกษา วิ่งและว่ายน้ำตามเวลาที่กำหนด หากไม่ผ่านถือว่า สอบตกค่ะ เค้าก็เรียกคนที่ติดสำรองมาทดสอบร่างกายแทน

  พี่ปอยคับ ปี นี้ อก.2 มีสอบแต่ส่วนกลาง แล้วอย่างนี้จะไปสอบ ต่างจังหวัดได้เหรอคับ....คือ สถานที่สอบเลือกได้ใช่ไหมคับ หรือยังไงคับ หรือ ต้องลงไปสอบกรุงเทพ พอดีเห็นมีคนถาม แต่อ่านแล้วไม่เครียร์..ขอบคุณคับ

  ตอบ หากการสอบเป็นเหมือนเช่นปี 52 (ปีที่พี่ปอยสอบติดตำรวจ ปีนั้นรับตำรวจเพื่อบรรจุลงส่วนกลางทั้งหมด และมีการรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต โดยสามารถเลือกสอบที่ภาคไหนก็ได้ คะแนนสอบที่ได้นั้นจะนำมา Random กันทั้งประเทศ ใครสะดวกที่ไหนก็สอบที่นั่น) พี่ปอยอยู่เชียงราย ก็สมัครทางอินเตอร์เน็ตแล้วเลือกภาค 5 สอบที่จังหวัดลำปาง เพราะใกล้บ้านที่สุด ส่วนเพื่อนพี่ปอยคนเชียงราย แต่ทำงานกรุงเทพฯ ก็สมัครทางอินเตอร์เน็ต เลือกสอบส่วนกลาง เพราะสะดวกที่สุด

  ถ้าสมมิตเราสอบติดแต่เราไม่ไปรายงานตัว แล้วเราสอบใหม่ปีหน้างี้ได้ป่าวคะ

  ตอบ ปีที่เราสอบได้ แล้วไม่รายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ แล้วเราต้องการรสอบใหม่ปีนี้ สามารถสอบได้ค่ะ

  ตอบนำออก
 148. หนูยังงงที่พี่ปอยเฉลยค่ะ คือข้อ4ต้องเว้นวรรคใช่ไหมค่ะ ข้อนี้หนูอ่านในclub-edu ค่ะ บางคนก้บอกว่า ข้อ4 และตัวย่อจังหวัด เราจะใช้ จว.หรือ จ. อย่างใดอย่างหนึ่งก้ได้ใช่ไหมค่ะ ขอบคุณที่ช่วยอธิบายนะค่ะพี่ปอย หนูไม่ได้ไปติวที่ไหนค่ะ อาศัยโหลดเนื้อหาของพี่ปอย และที่ต่างๆบ้างค่ะ ขอบคุณพี่ปอยมากๆๆน่ะค่ะ

  ตอบ พี่ก็งงกะช้อยส์เหมือนกันค่ะ โดยเฉพาะข้อ 3 และ 4
  (3.)ด.ช. สมทรงเป็นนักเรียนดีเด่น
  (4.)พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของไทย
  สรุปแล้วช้อยส์เป็นแบบนี้จริงๆหรือเปล่าคะ
  ข้อ 3 เด็กชาย วรรค สมทรง
  ข้อ 4 พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เขียนติดกัน

  1.ข้อความใดใช้อักษรย่อผิด
  (1.)สุนทรภู่เป็นบุคคลสมัย ร.1 ถึง ร.4
  (2.)จว.ชลบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง
  (3.)ด.ช. สมทรงเป็นนักเรียนดีเด่น
  (4.)พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของไทย
  ข้อนี้พี่กำลังสับสนเพราะโจทย์ถามอักษรย่อผิด แต่พี่ดันไปตอบเรื่องการเว้นวรรค วิเคราะห์ทีละข้อ พี่ก็คิดว่าอักษรย่อถูกหมดนะ ร.= รัชกาล, จว.=จังหวัด (ส่วนมากใช้ในส่วนราชการตำรวจ), ด.ช.=เด็กชาย, พล.อ.= พลเอก แต่เพื่อนพี่ก็บอกว่า น่าจะเป็นข้อ 2 ที่ผิด น่าจะใช้อักษรย่อเป็น จ.ชลบุรีมากกว่า ฉะนั้นข้อนี้น่าจะถามอาจารย์ทางภาษาไทยแล้วหล่ะค่ะ

  ตอบนำออก
 149. ศิลปศาสตร์(สาขาทั่วไป) หมายความว่า อย่างไรค่ะ
  อย่างน้องนี่ ได้วุฒิ ศิลปศาตร์บัณฑิต แต่เรียนคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา ภาษาอังกฤษ สอบได้เหมือนกันใช่ไหมค่ะ เพียงแต่ข้องใจนิดหน่อยค่ะ รบกวนพี่ปอยช่วยตอบให้ทีนะค่ะ

  ตอบ พี่คิดว่าสอบได้นะคะ เพราะวุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต ยังไงโทรเช็คกองการสอบจ้า

  ตอบนำออก
 150. ทำไมข้อ 4 ผิดค่ะ ในเมื่อในเนื้อหาบอกว่า ไม่เว้นวรรคระหว่างคำหน้าชื่อที่เป็นตำแหน่งหตื่ออาชีพ กับชื่อ

  ตอบ ในเนื้อหา พี่ copy มาให้ดู จะเกี่ยวข้องกับ ช้อยส์ข้อ 3 และ 4
  ถ้าสังเกตดีๆ น้องก็จะเห็นว่า

  ๑.๒.๘ เว้นวรรคเล็กระหว่างยศกับชื่อ
  ตัวอย่าง
  (๓) ร้อยโทหญิง สุชาดา ทำความดี

  ๒. กรณีที่ไม่เว้นวรรค
  ๒.๑ ไม่เว้นวรรคระหว่างคำนำหน้าชื่อกับชื่อ
  ตัวอย่าง
  (๕) เด็กชายวรา สิทธิ์รัตน์

  ตอบนำออก
 151. ตอบน้องรักษ์
  พื้นฐานภาษาไทย-คณิตไม่ค่อยดี ต้องหาแนวข้อสอบภาษาไทยมาอ่านมากๆค่ะ ข้อสอบของ กพ.ก็ได้ ส่วนคณิตนั้น โหลดแบบฝึกหัดเกี่ยวกับอนุกรมมาหัดทำค่ะ และข้อสอบเก่าๆของปี 51-53 มาลองทำดูค่ะ ส่วนมากผู้สอบจะเสียเวลาในการคิดวิชาคณิตศาสตร์มาก ถ้าคิดเร็วแล้วจะได้เปรียบค่ะ
  หากไม่มีเวลาในการอ่านสอบแล้ว ก็หาหนังสือสอบตำรวจแถวหน้ารามก็ได้ค่ะ พี่ก็จำอ.ที่รวบรวมไม่ได้ซะด้วยสิ เพื่อนที่สอบติดด้วยกันเค้าบอกว่า เค้าก็ไม่มีเวลาอ่านหนังสือ ก็เลยใช้วิธีนี้คือ อ่านแนวข้อสอบที่มีเฉลยอ้างอิง มาตราต่างๆ ไปด้วย จะทำให้เข้าใจเนื้อหาวิชาที่สอบไปในตัว

  และควรจะต้องเน้นตรงส่วนไหนเป็นพิเศษหรือป่าว
  ตอบ เน้นทุกวิชาจ๊ะ

  ตอบนำออก
 152. ขาโก่งนิดนึงเป็นไรไหมครับ

  ตอบ โก่งนิดหน่อย เห็นไม่ชัดเจนพอได้ แต่หากโก่งมากๆ ไม่ผ่านค่ะ
  คนที่แขนโก่ง ขาโก่ง หมอคนที่ตรวจจะเขียนบันทึกไว้ และเรียกให้คนที่แขนโก่ง ขาโก่ง ไปพบแพทย์ใหญ่เพื่อวินิจฉัยครั้งสุดท้ายค่ะ

  พี่ปอยคะนู๋อ่อนคณิต ภาษาไทย คอมฯ มากเลยค่ะ แต่ที่หนักใจสุดก็คือคณิต เพราะเป็นคนไม่ค่อยชอบตัวเลขอ่ะค่ะ ส่วนใหญ่ออกเรื่องอะไรบ้างอ่ะคะเผื่อนู๋จะได้ไปให้อาจารย์นู๋ตั้งแต่สมัยมัธยมติวให้อ่ะค่ะ ขอบคุณนะคะ จะพยายามค่ะ

  ตอบ
  1.1 ความสามารถทั่วไป (เกี่ยวกับคณิตศาสตร์จ้า) จำนวน 20 ข้อ
  ทดสอบความสามารถในการคิดหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูลหรือปัญหาทางสังคม ทางเศรษฐกิจหรือทางอื่นที่เหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว อุปมาอุปไมย การประยุกต์วิธีการทางสถิติกับข้อมูลจริง การแก้ปัญหาโจทย์อนุกรม การวิเคราะห์ตีความจากรูปภาพ เงื่อนไขภาษา สัญลักษณ์ โจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐาน เปอร์เซ็นต์หรือร้อยละ สถิติข้อมูล กราฟ ตาราง มิติสัมพันธ์ และแผนภูมิต่าง ๆ

  1.2 ภาษาไทย จำนวน 20 ข้อ
  ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและความเข้าใจภาษา ได้แก่ ทักษะการใช้ภาษาด้านการอ่าน การเขียนและการสื่อสารอย่างมีวิจารณญาณ การใช้ถ้อยคำสำนวน การใช้คำให้ตรงกับความหมาย การใช้คำให้ตรงกับกฎเกณฑ์และความนิยม การวิเคราะห์ สรุปความหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ การพิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากข้อความสั้น ๆ ประโยค กลุ่มคำ หรือคำ

  ให้น้องเข้าไปดูบทความของปีก่อนนะคะ จะมีเทคนิคการอ่านหนังสือแต่ละวิชาค่ะ บทความอยู่ทางซ้ายมือ หากมีเวลาก็อ่านบทความตั้งแต่ต้นจนจบก็ดีนะคะ

  ตอบนำออก
 153. สวัสดีค่ะพี่ปอย พอดีหนูอยู่ภาค 8 เค้ารับประกาศรับสมัครแล้วแต่เปิดรับสมัครวันที่ 20 เมษาค่ะ ทำไมเปิดรับแต่ปราบปราม 300 อัตรา (ไม่เข้าใจ)

  ตอบ กำลังพลสายปราบปรามขาดแคลนจ้า

  พี่ ปอย คับ ถ้าตอนนี้ผมใส่เหล็กดัดฟันอยู่ ผมจะ ตรวจร่างกาย ผ่านไหม ในหมวดของ ฟัน อะคับ....แล้วจะสมัครได้ไหม ถ้าสอบผ่าน จะมีปัญหาอะไรไหมคับ หรือว่าต้องไปถอดออก

  ตอบ ตัดความกังวลทิ้งไปเลยจ๊ะ เพื่อนในกองร้อยพี่ปอยหลายคนมากๆ ที่กำลังจัดฟันอยู่ ไม่ต้องถอดออกนะคะ เสียดายเงิน ตอนนี้พี่ปอยก็จัดอยู่ค่ะ

  สวัสดีค่ะพี่ปอย น้องชื่อปุ้ยอยากถามพี่ปอยว่าทำไมไม่เห็นเขารับปริญญาสารสนเทศศาสตร์ค่ะ แล้วเขาจะรับหรือป่าวสำหรับคนที่จบสาขานี้ สงสัยนะค่ะเพราะว่าตอนนี้ได้อ่านหนังสือเตรียมสอบไปบ้าง แต่พอมาดูวุฒิที่ให้สมัครกลับไม่มีวุฒิสารสนเทศศาสตร์ เลยอยากถามพี่ปอยค่ะว่าสมัครได้หรือป่าว ตั้งใจมาก ๆ เลย

  ตอบ วุฒิสารสนเทศศาสตร์ไม่มีระบุไว้ พี่คิดว่าหากสอบติดข้อเขียนไปแล้ว ต้องมีปัญหาแน่นอน เพราะไม่มีตามที่ระบุไว้ เรื่องวุฒิไม่ตรงนี้มีปัญหาทุกปีค่ะ เพราะมีหลายคนมากที่นำวุฒิที่ไม่ได้ระบุไปสอบ พอสอบติด แล้วปรากฎว่าเมื่อกรรมการตรวจวุฒิแล้ว ไม่ผ่าน ก็ต้องผิดหวังไปตามๆ กัน พี่อยากให้น้องโทรไปถามทางเจ้าหน้าที่กองการสอบดีกว่า เพราะไม่อยากให้น้องต้องมาเสียเวลา หากวุฒินี้ ทาง ตร.ไม่รับ ยังมีอีกหลายๆ ที่ต้องการน้องนะคะ

  ตอบนำออก
 154. ไม่ระบุชื่อ12 เมษายน 2554 22:58

  พี่ปอคับ คนดัดฟัน เค้ามีปัญหาระหว่างฝึกมั้ยคับ อาหารการกินระหว่างฝึก ละต้องไปหาหมอทุกเดือนงี้ จะเป็นปัญหาระหว่างการฝึกมั้ยคับ ละยิ่งเป็นผู้ชายดัดฟัน ครูฝึกเค้าจะหมั่นใส้มั้ยคับ?

  ตอบนำออก
 155. ขอบคุณค่ะพี่ปอยสำหรับคำตอบน้องจะโทรไปถามเจ้าหน้าที่กองการสอบค่ะ ได้คำตอบยังไงจะบอกพี่ปอยนะค่ะ

  ตอบนำออก
 156. ไม่ระบุชื่อ13 เมษายน 2554 16:05

  พี่ครับผมจบ รัฐศาสตร์ ป.ตรี
  ผมจะสอบ สาย ปราบปรามได้ไหมครับ
  ผมจบกฏหมายมา3ตัว
  1.กฏหมายการปกครอง
  2.ป.วิอาญา
  3.กฏหมายลักษณะพยาน
  รบกวนช่วยตอบหน่อยนะครับ ขอบพระคุณ

  ตอบนำออก
 157. พี่ครับผมจบ รัฐศาสตร์ ป.ตรี ผมจะสอบ สาย ปราบปรามได้ไหมครับ
  ผมจบกฏหมายมา3ตัว
  1.กฏหมายการปกครอง
  2.ป.วิอาญา
  3.กฏหมายลักษณะพยาน
  รบกวนช่วยตอบหน่อยนะครับ ขอบพระคุณ

  ตอบ พี่ไม่ค่อยจะถนัดสายปราบปรามเท่าไหร่ แต่ถ้าหากอ่านที่ประกาศไว้นั้นเค้ารับผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางกฏหมาย การปกครอง หรือรัฐประศาสนศาสตร์ โดยสำเร็จวิชากฏหมายไทย อย่างน้อย 3 วิชา ได้แก่ ป.อาญา ครบทุกลักษณะ, ป.วิ.อาญา ครบทุกลักษณะ และกฏหมายลักษณะพยาน สำหรับกฎหมายการปกครองของน้องนั้น พี่ไม่แน่ใจนะ อยากให้น้องโทรไปสอบถามที่กองการสอบน่าจะดีกว่าค่ะ

  พี่ปอยคับ คนดัดฟัน เค้ามีปัญหาระหว่างฝึกมั้ยคับ อาหารการกินระหว่างฝึก ละต้องไปหาหมอทุกเดือนงี้ จะเป็นปัญหาระหว่างการฝึกมั้ยคับ ละยิ่งเป็นผู้ชายดัดฟัน ครูฝึกเค้าจะหมั่นใส้มั้ยคับ?

  ตอบ ปัญหาก็คงจะมีบ้าง เรื่องของการที่น้องอาจจะไม่ได้ทำความสะอาดฟันได้อย่างเต็มที่ ในช่วงที่พี่ฝึกนั้น เดือนแรกเค้ายังไม่ปล่อยให้กลับบ้าน น้องคงต้องเลื่อนนัดหมอไปก่อน ส่วนเดือนที่สองและสามคงไม่มีปัญหา เพราะปล่อยกลับบ้านทุกเสาร์-อาทิตย์ ผู้ชายดัดฟันครูฝึกเค้าคงไม่หมั่นไส้หรอกค่ะ ใครๆก็อยากให้ฟันตัวเองดูดีกันทั้งนั้น ครูฝึกพี่เองยังดัดฟันเลยค่ะ

  ตอบนำออก
 158. ขอบคุณค่ะพี่ปอยสำหรับคำตอบน้องจะโทรไปถามเจ้าหน้าที่กองการสอบค่ะ ได้คำตอบยังไงจะบอกพี่ปอยนะค่ะ

  ตอบ ขอบใจมากจ๊ะน้องปุ้ย

  ตอบนำออก
 159. ไม่ระบุชื่อ13 เมษายน 2554 20:53

  สวัสดีปีใหม่เมืองคับพี่ปอย มีโอกาสไปแอ่วเซ็นทรัลเชียงรายรึยังคับ ? --spj.cr--

  ตอบนำออก
 160. ไม่ระบุชื่อ14 เมษายน 2554 10:53

  สวัสดีค่ะพี่ปอย หนูติดตามบล็อกของพี่มาตั้งแต่ต้นปีแล้ว แต่ไม่ได้เข้ามาทักทายพี่ซักที วันนี้เลยมีเรื่องรบกวนอยากถามพี่นิดนึงค่ะ ถ้าหนูจบเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะการบัญชีแะการจัดการ นี่สามาถสอบได้ใช่ไหมค่ะ รบกวนพี่ตอบหนูด้วยนะค่ะ

  ตอบนำออก
 161. หวัดดีปีใหม่เมืองจ้า spj.cr ยังไม่มีโอกาสไปเลยจ๊ะ

  น้องที่จบบัญชีและการจัดการสอบได้จ้า

  ตอบนำออก
 162. ไม่ระบุชื่อ14 เมษายน 2554 22:33

  เป็นแผลเป็นที่เท้า แบบนูนสอบได้ไหมค่ะ

  ตอบนำออก
 163. ขอบคุณนะคะพี่ปอย นู๋เรียนสายพาณิชย์มาอ่ะค่ะ ก็เลยไม่ค่อยถนัดเรื่องคณิตสักเท่าใหร่ ยิ่งเรื่องอนุกรม นู๋ไม่เคยรู้เรื่้องเลยค่ะ แต่ก็พยายามหาข้อมูลใน youtube ดูเอาค่ะ ยังงัยก็จะพยายามนะคะ

  ตอบนำออก
 164. ไม่ระบุชื่อ15 เมษายน 2554 16:13

  พี่ปอยค่ะ ประโยคการิต คือประโยคอะไรค่ะ ข้อใดคือข้อความของประโยคการิต (1). เป็ดว่ายน้ำ (2). ไก่ถูกแมวกัด (3). มีนักเรียน 20 คน ในชั้นนี้ (4). เขาบังคับให้คนใช้ทำงานหนัก หนูอ่านใน club-edu ค่ะ รบกวนพี่ปอยช่วยอธิบายด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบนำออก
 165. ไม่ระบุชื่อ15 เมษายน 2554 16:40

  ตอบ ข้อ 4 รึป่าวค่ะ

  ตอบนำออก
 166. ไม่ระบุชื่อ15 เมษายน 2554 18:37

  ขออนุญาตพี่ปอยนะคะ...ตอนแรกจะสอบตำรวจปีนี้สายอำนวยการ

  แต่ตอนนี้บัญชีเรียกบรรจุแล้ว ก็เลย จะหาเพื่อนที่จะสอบตำรวจสายอำนวยการปีนี้

  ใครสนใจชุดติวสอบตำรวจสายอำนวยการ เราซื้อมายังไม่ได้ใช้เลย ถ้าใครสนใจ

  ติดต่อมาได้นะคะ yazuki_ya@hotmail.com

  มีชุดเดียวคะ ยัีงไม่ได้ใช้อะไรเลย ใหม่อยู่

  ขอบคุณนะคะ

  ตอบนำออก
 167. ไม่ระบุชื่อ15 เมษายน 2554 23:34

  สนใจค่ะ ว่าแต่ประมาณเท่าไหร่ค่ะ jane_kote@hotmail.com

  ตอบนำออก
 168. ไม่ระบุชื่อ16 เมษายน 2554 15:43

  จบปริญญาตรีสาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะมีสิทธิสอบในครั้งนี้ได้ไหมค่ะช่วยตอบด้วยที่ pailin2526@hotmail.com ขอบคุณมากค่ะ

  ตอบนำออก
 169. ไม่ระบุชื่อ16 เมษายน 2554 21:21

  ขอบพระคุณครับ
  พี่

  ตอบนำออก
 170. ไม่ระบุชื่อ17 เมษายน 2554 03:42

  รับอายุไม่เกินเท่าไรคับ
  อย่างทราบ

  ตอบนำออก
 171. พี่ปอยคะ

  สิทธิ์ได้รับเพิ่มคะแนนพิเศษ จะได้เพิ่มหลังจากที่ทราบผลสอบว่าต้องผ่าน60% ก้อจริง แต่มันจะช่วยให้ลำดับของคนที่มีสิทธิ์ได้รับคะแนนพิเศษที่สอบผ่านขึ้นมาเยอะมั้ยคะ จนสามารถเบียดคะแนนของคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์มากเกินไปรึเปล่าคะ เพราะที่ผ่านมา 1คะแนน = จำนวนคนเป็นร้อยเลยนะคะ (นู๋ กลัวว่ามันจะเสี่ยงต่อคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์และเปิดโอกาสให้กับลูก หลาน ของ ตร. มากเกินไปน่ะค่ะ)

  ตอบนำออก
 172. ไม่ระบุชื่อ17 เมษายน 2554 10:02

  สวัสดีค่ะ พี่ปอย บี สงขลานะค่ะ มีเรื่องข้องใจเกี่ยวกับคะแนนสอบค่ะ ทีบอกว่าต้องผ่านร้อยละ 60 ของคะแนนสอบเนี่ยเป็นยังไงค่ะ ต้องผ่านทุกวิชา หรือว่าต้องผ่านแต่ละ ภาคค่ะ เพราะว่ากลัววิชาคอมกับสารบรรณไม่ผ่านหากผ่านแต่ละวิชาคงต้องแย่แน่ๆ เลย ช่วยตอบ บีหน่อยนะคะ จะได้หายข้องใจ เผื่อมีกำลังใจอ่านมากขึ้น ขอบคุณพี่ปอยล่วงหน้านะค่ะ

  ตอบนำออก
 173. ไม่ระบุชื่อ17 เมษายน 2554 11:18

  ข้องใจครับ วุฒิครุศาสตร์บัณฑิต (เอกฟิสิกส์) สามารถสอบได้ไหมครับ สาย อก. วอนผู้รู้ตอบด้วยครับ

  ตอบนำออก
 174. ไม่ระบุชื่อ17 เมษายน 2554 11:40

  ได้นะพี่ เพราะชื่อปริญญาพี่คงเป็น ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก...
  ผมว่าดูที่ชื่อปริญญาที่ได้รับนะคับ

  ตอบนำออก
 175. ไม่ระบุชื่อ17 เมษายน 2554 14:45

  วันที่ 19 เมษายน นี้เขาเปิดรับสมัครกันที่ไหนค่ะ

  ตอบนำออก
 176. ไม่ระบุชื่อ17 เมษายน 2554 23:36

  เหมือนกันครับ เค้าบอกว่ารับปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ผมก็ครุศาสตร์เหมือนกัน แต่เป็น คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต เป็นครุศาสตร์ทางสายวิศวกรรมสายช่าง จะสอบได้ไหม วอนผู้รู้ครับ

  ตอบนำออก
 177. ไม่ระบุชื่อ18 เมษายน 2554 09:39

  แขนดามเหล็กมา 14 ปีทำงานได้ปกติยกของหนัก วิดพื้น พุ่งหลังได้
  ว่ายนำได้
  หรือทำอะไรได้ทุกอย่างเหมือนคนปกติโดยไม่มีอาการใดๆ
  เลยอันนี้จะตรวจร่างกายผ่านไหมครับ
  พอดีผมสอบสายปราบปราม

  ตอบนำออก
 178. ไม่ระบุชื่อ18 เมษายน 2554 09:47

  จบ ป.ตรี ทางด้านการศึกษา (ศึกษาศาสตร์)แต่เรียนวิชาโททางด้านกฏหมาย สอบสายปราบปรามได้รึเปล่าครับ

  ตอบนำออก
 179. ง่า! มัวแต่ตาม feed เก่า ไม่ได้มาเช็คที่เวปว่ามี entry ใหม่ ตกข่าวมากมาย

  ตอบนำออก
 180. อยากทราบคุณสมบัติของผู้สมัคร
  สามรถรับข้อมูลได้จากทาง เว็บไซต์ไหนบ้างค่ะ

  ตอบนำออก
 181. แจ้งเรื่องโทรไปสอบถามค่ะพี่ปอย โทรไปไม่มีใครรับสายเลยค่ะ เลยไม่รู้ว่าวุฒิที่ตัวเองจะสมัครสอบนั้นได้หรือป่าว และก็ไม่ทราบค่ะว่ากองการสอบทำงานถึงกี่โมง

  ตอบนำออก
 182. ไม่ระบุชื่อ18 เมษายน 2554 17:45

  ขออนุญาตตอบคำถามนี้นะคะ
  พี่ปอยค่ะ ประโยคการิต คือประโยคอะไรค่ะ ข้อใดคือข้อความของประโยคการิต (1). เป็ดว่ายน้ำ (2). ไก่ถูกแมวกัด (3). มีนักเรียน 20 คน ในชั้นนี้ (4). เขาบังคับให้คนใช้ทำงานหนัก หนูอ่านใน club-edu ค่ะ รบกวนพี่ปอยช่วยอธิบายด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

  คำตอบน่าจะเป็น้อ 4 นะคะ ดูคำอธิบายด้านล่างนี้
  ประโยคการิต (การิต แปลว่า ผู้รับใช้) คือ ประโยคกรรตุ (ผู้กระทำ) ซึ่งมีผู้รับใช้แทรกเข้ามา เช่น
  - แม่ให้ฉันถูบ้าน
  - ฉันให้น้องทำการบ้าน

  ตอบนำออก
 183. ไม่ระบุชื่อ18 เมษายน 2554 18:31

  update เกี่ยวกับวุฒิคับ วันนี้ผมได้โทรถามไปแล้วเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาที่แครงใจ เค้าบอกว่า ต้องรอดูจากประกาศรับสมัครอย่างเดียวคับ

  ตอบนำออก
 184. สวัสดีครับพี่ปอย

  ผมอยากถามว่าผมจบ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกล) ผมสามารถสมัครสอบได้ใหมครับพี่ปอยตอบผมด้วยครับคุณล่วงหน้าครับ

  ตอบนำออก
 185. ไม่ระบุชื่อ19 เมษายน 2554 10:41

  อก.1 ,2,3 ,4 ต่างกันยังไงคับ?

  ตอบนำออก
 186. พี่ปอยคัฟ ผมจบซัมเมอร์อะคัฟ แล้วมหาลัยอนุมัติจบประมาณต้นมิย.

  แบบนี้ผมจะสมัครสอบได้มั้ยครับ

  หรือถ้าสอบแล้วติดผมได้จะเป็นมั้ยครับ

  ตอบนำออก
 187. ไม่ระบุชื่อ19 เมษายน 2554 13:01

  สวัสดีค่ะพี่ปอย..สงกรานต์ไปเที่ยวไหนคะได้กลับเชียงฮายหรือเปล่า..อากาศร้อนมาก..ดูแลสุขภาพด้วยค่ะ.."บุ๋มค่ะ"

  ตอบนำออก
 188. ขออนุญาตตอบช่วยพี่ปอยนะคะ
  ต้องจบการศึกษาก่อนวันที่ปิดรับสมัคร
  ดาวน์โหลดข้อมูลได้จากหัวข้อด้านบนที่
  ประกาศสอบตำรวจ ปี 53 ภ.5

  ตอบนำออก
 189. ไม่ระบุชื่อ19 เมษายน 2554 14:24

  สวัสดีค่ะพี่ปอย

  พี่ปอยสอบมากี่ครั้งแล้วคะกว่าจะติดแล้วต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะ

  บีค่ะ

  ตอบนำออก
 190. ไม่ระบุชื่อ19 เมษายน 2554 16:37

  จบศิลปศาสตร์บัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอกภาษาญี่ปุ่น
  บิวมีโอกาสสอบไหมค่ะ ร้อนใจมากๆเลย

  ตอบนำออก
 191. ไม่ระบุชื่อ19 เมษายน 2554 17:44

  อินช่วยตอบตามพี่ปอยนะค่ะถ้าเพื่อน ๆ คนใดจบปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ตามรายละเอียดด้านล่างที่อินได้แนบไปให้นี้คุณบิวจบปริญญาตรีทางศิลปศาสตร์บัณทิตก็มีสิทธิสอบค่ะ แต่เพื่อให้แน่ใจรอดูวุฒิที่แนบตามผนวกท้ายประกาศในวันรับสมัครสอบหรือคุณบิวโทรไปถามที่กองบัญชาการศึกษาจะได้คำตอบที่แน่นอนที่สุดค่ะ
  (1) ปริญญาทางบริหารธุรกิจ
  (2) ปริญญาทางศิลปศาสตร์
  (3) ปริญญาทางการศึกษา
  (4) ปริญญาทางบัญชี
  (5) ปริญญ าทางเศรษฐศาสตร์
  (6) ปริญญาทางนิเทศศาสตร์
  (7) ปริญญาทางรัฐศาสตร์
  (8) ปริญญาทางครุศาสตร์
  (9) ปริญญาทางรัฐประศาสนศาสตร์
  (10) ปริญญาทางสังคมวิทยา
  (11) ปริญญาทางนิติศาสตร์
  (12) ปริญญาทางสังคมสงเคราะห์
  (13) ปริญญาทางสุขศึกษา
  (14) ปริญญาทางพาณิชยศาสตร์
  (15) ปริญญาทางพัฒนาชุมชน
  (16) ปริญญาทางการเงินและการธนาคาร
  (17) ปริญญาทางปรัชญา
  (18) ปริญญาทางภูมิศาสตร์
  (19) ปริญญาทางจิตวิทยา
  (20) ปริญญาทางอักษรศาสตร์

  ตอบนำออก
 192. รับอายุไม่เกินเท่าไรคับ
  ตอบ ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

  ตอบนำออก
 193. จบปริญญาตรีสาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะมีสิทธิสอบในครั้งนี้ได้ไหมค่ะ
  ตอบ ปริญญาตรีสาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชื่อวุฒิปริญญาตามใบปริญญาบัตรคือวุฒิปริญญาอะไรคะ พี่เพิ่งทราบว่ามีสาขานี้ ต้องขอโทษด้วยค่ะ อย่างของพี่ ปริญญาตรีสาขาการจัดการทั่วไป วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจค่ะ

  พี่ปอยค่ะ ประโยคการิต คือประโยคอะไรค่ะ ข้อใดคือข้อความของประโยคการิต (1). เป็ดว่ายน้ำ (2). ไก่ถูกแมวกัด (3). มีนักเรียน 20 คน ในชั้นนี้ (4). เขาบังคับให้คนใช้ทำงานหนัก หนูอ่านใน club-edu ค่ะ รบกวนพี่ปอยช่วยอธิบายด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
  ตอบ พี่คิดว่าข้อ 4 ค่ะ เหตุผลนั้น ตามที่เพื่อนเฉลยค่ะ ขอบใจน้องที่ช่วยเฉลยด้วยนะคะ

  ตอบนำออก
 194. ตอบน้องเจย์ค่ะ
  พี่คิดว่าสิทธิคะแนนเพิ่มนั้น ควรค่ากับการมอบให้แก่บุตรโดยกำเนิดของตำรวจที่เสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บสาหัส หรือบาดเจ็บจนทุพพลภาพ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือช่วยเหลือราชการปราบปรามโจรผู้ร้าย หรือก่อความไม่สงบ หรืออริราชศัตรูค่ะ เพราะท่านทั้งหลายเหล่านี้ได้เสียสละตนเอง ซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัว หรือไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตในการหาเลี้ยงครอบครัวได้เหมือนเดิม ซึ่งน่าเห็นใจเป็นอย่างมาก ฉะนั้นหากบุตรสามารถสอบข้อเขียนผ่านตามเกณฑ์ ก็สมควรได้คะแนนเพิ่ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสีย

  ตอบนำออก
 195. สวัสดีค่ะ พี่ปอย บี สงขลานะค่ะ มีเรื่องข้องใจเกี่ยวกับคะแนนสอบค่ะ ทีบอกว่าต้องผ่านร้อยละ 60 ของคะแนนสอบเนี่ยเป็นยังไงค่ะ ต้องผ่านทุกวิชา หรือว่าต้องผ่านแต่ละ ภาคค่ะ เพราะว่ากลัววิชาคอมกับสารบรรณไม่ผ่านหากผ่านแต่ละวิชาคงต้องแย่แน่ๆ เลย ช่วยตอบ บีหน่อยนะคะ จะได้หายข้องใจ เผื่อมีกำลังใจอ่านมากขึ้น ขอบคุณพี่ปอยล่วงหน้านะค่ะ

  ตอบน้องบี รู้สึกว่าพี่จะเคยตอบคำถามนี้แล้ว แต่ก็จะตอบอีกทีค่ะว่า
  1.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)
  2.ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)
  น้องต้องทำข้อสอบให้ผ่านภาคข้อ 1 และข้อ 2 ให้ผ่านร้อยละ 60 ค่ะ
  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ให้ได้คะแนน 24 คะแนน
  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ให้ได้คะแนน 36 คะแนน
  แต่หากได้มากกว่านี้ยิ่งดีใหญ่เลยค่ะ
  ปล.ทุกวิชาไม่จำเป็นต้องเกินร้อยละ 60

  ตอบนำออก
 196. วุฒิครุศาสตร์บัณฑิต (เอกฟิสิกส์) สามารถสอบได้ไหมครับ สาย อก. วอนผู้รู้ตอบด้วยครับ
  ตอบ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คิดว่าได้นะคะ เพราะมีในประกาศ

  วันที่ 19 เมษายน นี้เขาเปิดรับสมัครกันที่ไหนค่ะ
  ตอบ ทางอินเตอร์เน็ตค่ะ ต้องตามติดตลอด เข้าไปดูในเว็บกองการสอบก็ได้


  ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต เป็นครุศาสตร์ทางสายวิศวกรรมสายช่าง
  ตอบ วุฒินี้ไม่แน่ใจค่ะ

  ตอบนำออก
 197. แขนดามเหล็กมา 14 ปีทำงานได้ปกติยกของหนัก วิดพื้น พุ่งหลังได้
  ว่ายนำได้หรือทำอะไรได้ทุกอย่างเหมือนคนปกติโดยไม่มีอาการใดๆ
  เลยอันนี้จะตรวจร่างกายผ่านไหมครับ พอดีผมสอบสายปราบปราม

  ตอบ ข้อนี้น่าเป็นห่วงค่ะ เพราะตำรวจสายปราบปรามมีการฝึกหนักมาก ดันพื้น วิดพื้น ดันข้อ ฯลฯ เป็นร้อย ร่างกายน้องจะไหวมั้ยคะ คงต้องให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยค่ะ

  จบ ป.ตรี ทางด้านการศึกษา (ศึกษาศาสตร์)แต่เรียนวิชาโททางด้านกฏหมาย สอบสายปราบปรามได้รึเปล่าครับ

  ตอบ ใช้วุฒิ ป.ตรีในการสมัครค่ะ คิดว่าไม่ได้

  ตอบนำออก
 198. ง่า! มัวแต่ตาม feed เก่า ไม่ได้มาเช็คที่เวปว่ามี entry ใหม่ ตกข่าวมากมาย

  ตอบ พี่ก็คิดเหมือนกันนะว่า น้องวลัญช์หายไปไหน?

  อยากทราบคุณสมบัติของผู้สมัคร สามรถรับข้อมูลได้จากทาง เว็บไซต์ไหนบ้างค่ะ
  ตอบ ดาวน์โหลดประกาศ (ลิงก์ข้างบน)ไปอ่านดูค่ะ ประกาศของปี 53

  ตอบนำออก
 199. แจ้งเรื่องโทรไปสอบถามค่ะพี่ปอย โทรไปไม่มีใครรับสายเลยค่ะ เลยไม่รู้ว่าวุฒิที่ตัวเองจะสมัครสอบนั้นได้หรือป่าว และก็ไม่ทราบค่ะว่ากองการสอบทำงานถึงกี่โมง

  ตอบ ทำงานเวลาราชการจ๊ะ สงสัยว่าเจ้าหน้าที่เค้ายุ่งอยู่ค่ะ เพราะคงเตรียมตัวเปิดรับสมัครสอบ (คิดว่านะ)อิอิ

  ตอบนำออก
 200. ผมอยากถามว่าผมจบ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกล) ผมสามารถสมัครสอบได้ใหมครับพี่ปอยตอบผมด้วยครับคุณล่วงหน้าครับ

  ตอบน้องธนกร วุฒินี้พี่ไม่แน่ใจค่ะ ถ้าเป็นครุศาสตร์บัณฑิต ได้ แต่ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ไม่แน่ใจค่ะ

  พี่ปอยคัฟ ผมจบซัมเมอร์อะคัฟ แล้วมหาลัยอนุมัติจบประมาณต้นมิย.
  แบบนี้ผมจะสมัครสอบได้มั้ยครับ หรือถ้าสอบแล้วติดผมได้จะเป็นมั้ยครับ
  ตอบ ตามประกาศ พี่ copy ของปี 53 มาให้ดูนะคะ
  โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัย หรือสภาสถาบันของสถานศึกษานั้น ๆ ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 )
  ในกรณีที่มีปัญหาในการพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา ให้เลขานุการ ก.ตร. เป็นผู้พิจารณา และหากไม่อาจพิจารณาได้ให้นำเสนอ ก.ตร. พิจารณา โดยให้ถือว่าการวินิจฉัยเป็นที่ยุติ
  สำหรับการรับสมัครสอบปีนี้ น่าจะปิดรับสมัครเดือน พ.ค. แต่น้องจบต้นมิ.ย.คิดว่าไม่ทันค่ะ

  ตอบนำออก