วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

การประกาศผลรอบสุดท้าย และรายงานตัวเลือกตำแหน่ง

             ตามกำหนดการของกองการสอบ จะมีการประกาศผลรอบสุดท้าย ทางเว็บไซต์ และหน่วยรับสมัครทุกหน่วยวันที่ 23 ก.ย. 2554 และรายงานตัวเลือกตำแหน่งวันที่ 25 ก.ย. 2554 ที่ ม.ราชภัฏจันทรเกษม

การประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ 
            
              เมื่อเสร็จสิ้นการสอบแล้ว จะนำ รายชื่อผู้ที่สอบ แข่งขันได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดมาจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงลำดับคะแนนที่สอบได้จนครบจำนวนอัตราที่เปิดรับสมัคร จำนวน 1 บัญชี และจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้สำรองไว้ จำนวน 1 บัญชี เพื่อใช้เฉพาะการสอบครั้งนี้เท่านั้น
  
             การประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ จะจัดโดยเรียงลำดับจากผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาษาไทยในภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และถ้าเวลาสมัครสอบพร้อมกันให้ใช้วิธีจับฉลาก
               ทั้งนี้ คำวินิจฉัยตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน ให้ถือเป็นที่สุด


การรายงานตัวเลือกตำแหน่ง

             ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ 28 มีนาคม 2554 ท้ายหนังสือสำนักงานกำลังพล ที่ 0009.161/2123 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2554 และ หนังสือลงวันที่ 10 มีนาคม 2554 ท้ายหนังสือสำนักงานกำลังพล ที่ 0009.161/1682 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2554 อนุมัติรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน(ยศสิบตำรวจตรี รับอัตราเงินเดือน ป.1 ขั้น 12.5 (7,890.- บาท)) ประจำปี 2554 สายงานปฎิบัติการป้องกันปราบปราม จำนวน 6,000 อัตรา และ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน จำนวน 600 อัตรา รวมทั้งสิ้น 6,600 อัตรา ในที่นี้ เราจะมาคุยกันเฉพาะ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน จำนวน 500 อัตรา นะคะ

2.1 หน่วยขึ้นตรงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 14 หน่วยงาน 300 อัตรา ได้แก่

      2.1.1 สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ 7 อัตรา (คลิก) (ใน ตร.)

      2.1.2 สำนักงานส่งกำลังบำรุง 21 อัตรา (คลิก) (ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม)

      2.1.3 สำนักงานกำลังพล 106 อัตรา (
คลิก) (ใน ตร.)

      2.1.4 สำนักงานงบประมาณและการเงิน 9 อัตรา (
คลิก) (ใน ตร.)

      2.1.5 สำนักงานกฏหมายและคดี 51 อัตรา (
คลิก) (ใน ตร.)

      2.1.6 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ 7 อัตรา (
คลิก) (ใน ตร.)

      2.1.7 สำนักงานจเรตำรวจ 5 อัตรา (
คลิก) (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตหลักสี่ แขวงทุ่งสองห้อง)

      2.1.8 สำนักงานตรวจสอบภายใน 2 อัตรา (
คลิก)
   
      2.1.9 สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ 16 อัตรา (
คลิก) (ใน ตร.)

      2.1.10 กองการต่างประเทศ 13 อัตรา (
คลิก) (ใน ตร.)

      2.1.11 กองสารนิเทศ 21 อัตรา (
คลิก) (ใน ตร.)

      2.1.12 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ 4 อัตรา (
คลิก) (ใน ตร.)

      2.1.13 กองบินตำรวจ 28 อัตรา (
คลิก) (รามอินทรา กม.5)

      2.1.14 กองวินัย 10 อัตรา (
คลิก) (ใน ตร.)

2.2 หน่วยงานนอกเหนือจากหน่วยขึ้นตรงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 8 หน่วยงาน 200 อัตรา ได้แก่

      2.2.1 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง 49 อัตรา (
คลิก) (ใน ตร.)

      2.2.2 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 24 อัตรา (
คลิก) (ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม.)

      2.2.3 กองบัญชาการตำรวจสันติบาล 10 อัตรา (
คลิก) (บก.อก. ใน ตร.)

      2.2.4 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
               (กองบังคับการอำนวยการ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง (
คลิก) (ใน ตร.)

                และกองทะเบียนประวัติอาชญากร
คลิก ใน ตร.)  42 อัตรา

      2.2.5 สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 9 อัตรา (
คลิก) (ใน ตร.)

      2.2.6 กองบัญชาการศึกษา 34 อัตรา (
คลิก) (ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.)

      2.2.7 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 15 อัตรา (
คลิก) (จว.นครปฐม)

      2.2.8 โรงพยาบาลตำรวจ 17 อัตรา (
คลิก) (ติด ตร.)

หมายเหตุ : สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อนุมัติให้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ชะลอการดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกฯ ปี 2554 จำนวน 40 อัตรา ไปก่อน โดยจัดสรรเพิ่มให้ กองบัญชาการศึกษา  (กองการสอบ) จำนวน 20 อัตรา และ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด จำนวน 20 อัตรา ทดแทน
    
           
วิธีการเลือกตำแหน่ง (สาย อก.2 ปี 52)
          1. เจ้าหน้าที่จะประกาศเรียกลำดับที่ 1-XX (จำไม่ได้ว่าเท่าไหร่) จากนั้นก็จะทำการเช็คลำดับ แล้วเดินต่อแถวกันเข้าห้องประชุม โดยเรียกไปจนครบลำดับสุดท้ายของตัวจริง และต่อท้ายด้วยตัวสำรอง
          2. เจ้าหน้าที่แจกโพยตำแหน่งให้แก่ผู้มารายงานตัวทุกคน บางคนก็ดาวน์โหลดมาจากเว็บเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทาง บช.ศ.จะให้ดาวน์โหลดล่วงหน้า ซึ่งมีบางคนที่ทราบและบางคนที่ไม่ทราบ
          3, บนเวที จะมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่างๆ และมีไมค์โครโฟนตั้งอยู่กลางเวที พร้อมกับกรรมการยืนด้วย 1 คน
          4. กรรมการจะเรียกผู้สอบได้อันดับที่ 1 มาเลือกตำแหน่งที่อยู่ในโพย
          5. ผู้สอบได้จะต้องพูดออกไมค์โครโฟนเสียงดัง ฟังชัด แนะนำชื่อ-สกุล และเลือกตำแหน่ง
          6. คนที่สอบได้ลำดับต่อไปทุกคน ต้องทำเครื่องหมายขีดฆ่าตำแหน่งที่ผู้สอบได้คนแรกเลือกไปแล้ว และจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนครบตามอัตราที่กำหนด 500 อัตรา

ข้อแนะนำ
          1. คิดตำแหน่งที่เลือกไว้ในใจ หลายๆ ตำแหน่ง จดไว้ที่หน้าแรกของกระดาษ เพราะว่า บางคนเลือกไม่ทัน เพราะลำดับก่อนหน้าเลือกไปแล้ว ทำให้พลิกหาตำแหน่งที่ตัวเองเลือกไว้ในใจไม่เจอ กดดันเพราะกรรมการให้รีบตอบ ทำให้เลือกตำแหน่งโดยไม่ตั้งใจ

          2. ตั้งใจฟังเพื่อนที่เลือกตำแหน่งไปแล้ว แล้วขีดฆ่า (บางคนมัวแต่โทรศัพท์หาผู้ปกครองเพื่อปรึกษาว่าจะเลือกตำแหน่งไหนดี ก็เลยไม่ได้ฟังว่าเพื่อนเลือกอะไรไปแล้วบ้าง พอถึงคิวตัวเอง บอกตำแหน่งไปแล้ว เพื่อนๆ คนที่ยังไม่ได้เลือก จะร่วมใจตะโกนพร้อมกันว่า ตำแหน่งนี้ถูกเลือกไปแล้ว ทำให้คนที่กำลังจะเลือกบนเวที สติแตก ไม่รู้จะเลือกตำแหน่งอะไรดี ฉะนั้น น้องๆ ควรเลือกตำแหน่งไว้ในใจมากๆ ส่วนคนอันดับท้ายๆ เพื่อนๆ จะเลือกตำแหน่งให้ค่ะ)

          3. อย่าลืมปากกาติดตัวไปด้วย

          4. เมื่อเลือกตำแหน่งเสร็จ จะมีการวัดตัว วัดเท้า เพื่อตัดเครื่องแบบ และรองเท้าคอมแบท

          5. เจ้าหน้าที่จะประกาศว่า จะทำการฝึกอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรมไหน และให้ไปรายงานตัววันที่เท่าไหร่ และจะแจกเอกสารสำหรับการเตรียมเข้าศูนย์ฝึก

          6. สอบถามเจ้าหน้าที่ด้วยว่า จะต้องตัดผมสั้นหรือไม่

วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เตรียมตัวสอบสัมภาษณ์

การสัมภาษณ์โดยทั่วไปแล้ว ก็เหมือนกับการสัมภาษณ์เข้าทำงาน ขอแนะนำเรื่องการแต่งกายเข้าสัมภาษณ์ก่อนนะคะ เสื้อสีสุภาพ สีอ่อนๆ เข้าไว้ เสื้ออย่าบางจนมองเห็นชั้นใน สวมกระโปรงไม่ต้องสั้น รองเท้าหุ้มส้น ผมรวบให้เรียบร้อย ไม่ต้องสยายผม แต่งหน้าอ่อน ๆ ให้แลดูสดใส ไม่ต้องเข้มมาก

อันดับแรกยกมือไหว้ ถ้ากรรมการสามคน ก็ไหว้ตรงกลางที่เดียวพอค่ะ อย่าลืมยิ้มด้วย เพื่อเป็นการเปิดสัมพันธไมตรี อย่านั่งจนกว่ากรรมการให้นั่ง ให้นั่งหลังตรง ชิดพนักพิง เท้าวางให้เรียบร้อย มือวางที่ตัก ขณะพูดควรจะใช้มือประกอบการพูดได้

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

การวัดสายตาด้วยตนเอง

การวัดสายตานั้น ทางเจ้าหน้าที่จะให้เรายืนห่างประมาณ 6 เมตร แล้วให้เราอ่านโดยปิดตาหนึ่งข้างอ่าน โดยปิดตาสลับกัน พี่เลยหาบทความที่น่าจะมีประโยชน์ในการวัดสายตาด้วยตนเอง เพื่อให้น้องๆ ได้เตรียมตัวทดลองวัดสายตาด้วยตนเองค่ะวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เตรียมพร้อมก่อนตรวจร่างกาย

หลังจากการประกาศผลการสอบผ่านข้อเขียนแล้ว พี่ปอยก็ต้องเตรียมตัวในการเข้ารับการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งในประกาศก็ระบุวัน เวลา สถานที่นัดหมายเรียบร้อย อันดับแรกที่ทำคือ ซื้อยาถ่ายพยาธิมาทาน แล้วก็ได้ข้อมูลมาจากเภสัช เภสัชบอกว่ายาที่โฆษณาทานเม็ดเดียวฆ่าพยาธิได้นั้น มันฆ่าได้ไม่หมด เภสัชเลยจัดยาถ่ายประเภททาน 3 วัน รับรองว่าพยาธิตายเรียบ