วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554

คำกล่าวรายงานตัวต่าง ๆ


          บทความนี้จะเป็นบทความเกี่ยวกับเรื่องของการรายงานตัว ซึ่งทุกคนจะต้องรายงานตัวก่อนที่จะทำอะไร เช่น การรายงานตัวเข้ากองร้อย หลังจากที่กลับบ้านมา , การรายงานตัวเพื่อเข้ารับประทานอาหาร, การรายงานตัวเพื่อเข้าเรียน, การรายงานตัวหลังจากเสร็จสิ้นจากการเรียนเพื่อเข้ากองร้อย, การรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่เวร-ยาม, การรายงานตัวต่อหน่วยงานต้นสังกัด ในวันที่เข้าทำงานในวันแรก, การรายงานตัวเพื่อขออนุญาตพบญาติ เป็นต้น


การรายงานตัวแต่ละที่นั้น ไม่เหมือนกัน ในบทความนี้จะเป็นการรายงานตัว ในส่วนของกองร้อยที่พี่ปอยอยู่นะคะ ซึ่งแต่ละศูนย์ฝึก และแต่ละกองร้อย จะรายงานตัวไม่เหมือนกัน จะแตกต่างกันตรง ที่ขีดเส้นใต้ไว้ค่ะ ให้อ่านเป็นแนวไว้ก็ได้ ค่ะ

การรายงานตัวของนักเรียนอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2554

ตารางเรียน หลักสูตร กปป. ปี 52

บทความนี้ เป็นวิชาที่เรียนตามหลักสูตร กปป. ปี 2552 เห็นน้องๆ อยากรู้ว่า เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง ก็ตามนี้เลยนะคะ
7 ต.ค. 52       05.15 – 07.15 น. พลศึกษา
พุธ                 08.00 – 10.00 น. ป อาญา
                     10.00 – 12.00 น. การจัดองค์กรบังคับบัญชา
                     12.00 – 13.00 น. พักเที่ยง
                     13.00 – 15.00 น. ระเบียบปฏิบัติของข้าราชการตำรวจ
                     15.00 – 17.30 น. การฝึกแบบตำรวจและยิงปืน

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2554

การยิงปืนพกระบบ พี.พี.ซี. (Practical Pistol Course)

บทความนี้ จะเขียนเกี่ยวกับท่าทางและระยะของการยิงปืน ซึ่งนักเรียนฝึกอบรมตำรวจฯ ทุกคนต้องฝึกการยิงปืน ปืนที่ใช้ในการฝึกยิงนั้น คือ .38 บรรจุกระสุน 6 นัด

 เริ่มต้นนั้น ให้น้องลองหลับตาข้างเดียวดูนะคะ คนที่ถนัดมือขวา ให้หลับตาซ้าย
ส่วนคนที่ถนัดมือซ้าย ให้หลับตาขวา

พี่จำได้ว่า กองร้อยพี่มีคนหลับตาซ้ายไม่ได้ ประมาณ 3-4 คน ดังนั้น ครูฝึกจึงต้องให้ใส่ผ้าปิดตาโจรสลัด เพื่อยิงปืนค่ะ


ที่มาของรูป : .http//www.cm-classifieds.com

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2554

3 บท ที่ต้องท่องให้ขึ้นใจ

1. เพลงมาร์ชตำรวจ

เกียรติตำรวจของไทย                         เกียรติวินัยกล้าหาญมั่นคง
ต่างซื่อตรงพิทักษ์สันติราษฎร์นั้น        ถึงตัวจะตาย ก็ช่างมัน
มิเคยคำนึงถึงชีวัน                               เข้าประจันเหล่าร้ายเพื่อประชา

ไม่ยอมเป็นมิตร[ผู้ผิดกฎหมาย]           ปราบโจรผู้ร้าย[กล้าตายเรื่อยมา]
เนื้อของเรา เราเชือด                           พร้อมทั้งเลือด เราพลี
เอาชีวีของเราเข้าแลกมา                     เพื่อให้ประชาดำรงสุขสถาพรชัย

วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2554

เตรียมความพร้อมหลังการประกาศผลรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้

           บทความนี้จะเป็นบทความสำหรับการเตรียมความพร้อม หลังจากการประกาศผลรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ พี่ปอยเชื่อว่า หลังจากการประกาศผลเรียบร้อยแล้ว น้องๆ ต้องวุ่นวายกับการเตรียมเอกสาร หลักฐานต่างๆ และเตรียมการรายงานตัวเพื่อเลือกตำแหน่ง น้องๆ ที่อยู่ต่างจังหวัดก็จะต้องรีบจองตั๋วรถโดยสารเพื่อเข้ามารายงานตัวและเลือกตำแหน่งในกรุงเทพมหานคร

หลังจากการเลือกตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว น้องๆ ก็จะได้เอกสารสำหรับการเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ในการฝึกอบรม หลักสูตร กปป. (สาย อก.) น้องๆ สามารถอ่านได้จากบทความ เรื่อง สิ่งของเครื่องใช้ในการฝึกอบรม หลักสูตร กปป. (สาย อก.) เดือนพฤษภาคม ปี 2010 ได้

หลังจากเลือกตำแหน่งเสร็จสิ้นแล้ว ก็จะมีการวัดรองเท้า วัดตัวเพื่อตัดชุดเครื่องแบบต่าง ๆ ซึ่งกำหนดการจริงๆ นั้น น้องๆ คงต้องรอฟังจากเจ้าหน้าที่ว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรบ้าง ที่พี่เล่ามานั้น เป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาของปี 52 ค่ะ

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

การประกาศผลรอบสุดท้าย และรายงานตัวเลือกตำแหน่ง

             ตามกำหนดการของกองการสอบ จะมีการประกาศผลรอบสุดท้าย ทางเว็บไซต์ และหน่วยรับสมัครทุกหน่วยวันที่ 23 ก.ย. 2554 และรายงานตัวเลือกตำแหน่งวันที่ 25 ก.ย. 2554 ที่ ม.ราชภัฏจันทรเกษม

การประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ 
            
              เมื่อเสร็จสิ้นการสอบแล้ว จะนำ รายชื่อผู้ที่สอบ แข่งขันได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดมาจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงลำดับคะแนนที่สอบได้จนครบจำนวนอัตราที่เปิดรับสมัคร จำนวน 1 บัญชี และจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้สำรองไว้ จำนวน 1 บัญชี เพื่อใช้เฉพาะการสอบครั้งนี้เท่านั้น
  
             การประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ จะจัดโดยเรียงลำดับจากผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาษาไทยในภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และถ้าเวลาสมัครสอบพร้อมกันให้ใช้วิธีจับฉลาก
               ทั้งนี้ คำวินิจฉัยตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน ให้ถือเป็นที่สุด


การรายงานตัวเลือกตำแหน่ง

             ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ 28 มีนาคม 2554 ท้ายหนังสือสำนักงานกำลังพล ที่ 0009.161/2123 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2554 และ หนังสือลงวันที่ 10 มีนาคม 2554 ท้ายหนังสือสำนักงานกำลังพล ที่ 0009.161/1682 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2554 อนุมัติรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน(ยศสิบตำรวจตรี รับอัตราเงินเดือน ป.1 ขั้น 12.5 (7,890.- บาท)) ประจำปี 2554 สายงานปฎิบัติการป้องกันปราบปราม จำนวน 6,000 อัตรา และ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน จำนวน 600 อัตรา รวมทั้งสิ้น 6,600 อัตรา ในที่นี้ เราจะมาคุยกันเฉพาะ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน จำนวน 500 อัตรา นะคะ

2.1 หน่วยขึ้นตรงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 14 หน่วยงาน 300 อัตรา ได้แก่

      2.1.1 สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ 7 อัตรา (คลิก) (ใน ตร.)

      2.1.2 สำนักงานส่งกำลังบำรุง 21 อัตรา (คลิก) (ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม)

      2.1.3 สำนักงานกำลังพล 106 อัตรา (
คลิก) (ใน ตร.)

      2.1.4 สำนักงานงบประมาณและการเงิน 9 อัตรา (
คลิก) (ใน ตร.)

      2.1.5 สำนักงานกฏหมายและคดี 51 อัตรา (
คลิก) (ใน ตร.)

      2.1.6 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ 7 อัตรา (
คลิก) (ใน ตร.)

      2.1.7 สำนักงานจเรตำรวจ 5 อัตรา (
คลิก) (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตหลักสี่ แขวงทุ่งสองห้อง)

      2.1.8 สำนักงานตรวจสอบภายใน 2 อัตรา (
คลิก)
   
      2.1.9 สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ 16 อัตรา (
คลิก) (ใน ตร.)

      2.1.10 กองการต่างประเทศ 13 อัตรา (
คลิก) (ใน ตร.)

      2.1.11 กองสารนิเทศ 21 อัตรา (
คลิก) (ใน ตร.)

      2.1.12 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ 4 อัตรา (
คลิก) (ใน ตร.)

      2.1.13 กองบินตำรวจ 28 อัตรา (
คลิก) (รามอินทรา กม.5)

      2.1.14 กองวินัย 10 อัตรา (
คลิก) (ใน ตร.)

2.2 หน่วยงานนอกเหนือจากหน่วยขึ้นตรงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 8 หน่วยงาน 200 อัตรา ได้แก่

      2.2.1 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง 49 อัตรา (
คลิก) (ใน ตร.)

      2.2.2 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 24 อัตรา (
คลิก) (ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม.)

      2.2.3 กองบัญชาการตำรวจสันติบาล 10 อัตรา (
คลิก) (บก.อก. ใน ตร.)

      2.2.4 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
               (กองบังคับการอำนวยการ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง (
คลิก) (ใน ตร.)

                และกองทะเบียนประวัติอาชญากร
คลิก ใน ตร.)  42 อัตรา

      2.2.5 สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 9 อัตรา (
คลิก) (ใน ตร.)

      2.2.6 กองบัญชาการศึกษา 34 อัตรา (
คลิก) (ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.)

      2.2.7 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 15 อัตรา (
คลิก) (จว.นครปฐม)

      2.2.8 โรงพยาบาลตำรวจ 17 อัตรา (
คลิก) (ติด ตร.)

หมายเหตุ : สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อนุมัติให้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ชะลอการดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกฯ ปี 2554 จำนวน 40 อัตรา ไปก่อน โดยจัดสรรเพิ่มให้ กองบัญชาการศึกษา  (กองการสอบ) จำนวน 20 อัตรา และ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด จำนวน 20 อัตรา ทดแทน
    
           
วิธีการเลือกตำแหน่ง (สาย อก.2 ปี 52)
          1. เจ้าหน้าที่จะประกาศเรียกลำดับที่ 1-XX (จำไม่ได้ว่าเท่าไหร่) จากนั้นก็จะทำการเช็คลำดับ แล้วเดินต่อแถวกันเข้าห้องประชุม โดยเรียกไปจนครบลำดับสุดท้ายของตัวจริง และต่อท้ายด้วยตัวสำรอง
          2. เจ้าหน้าที่แจกโพยตำแหน่งให้แก่ผู้มารายงานตัวทุกคน บางคนก็ดาวน์โหลดมาจากเว็บเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทาง บช.ศ.จะให้ดาวน์โหลดล่วงหน้า ซึ่งมีบางคนที่ทราบและบางคนที่ไม่ทราบ
          3, บนเวที จะมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่างๆ และมีไมค์โครโฟนตั้งอยู่กลางเวที พร้อมกับกรรมการยืนด้วย 1 คน
          4. กรรมการจะเรียกผู้สอบได้อันดับที่ 1 มาเลือกตำแหน่งที่อยู่ในโพย
          5. ผู้สอบได้จะต้องพูดออกไมค์โครโฟนเสียงดัง ฟังชัด แนะนำชื่อ-สกุล และเลือกตำแหน่ง
          6. คนที่สอบได้ลำดับต่อไปทุกคน ต้องทำเครื่องหมายขีดฆ่าตำแหน่งที่ผู้สอบได้คนแรกเลือกไปแล้ว และจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนครบตามอัตราที่กำหนด 500 อัตรา

ข้อแนะนำ
          1. คิดตำแหน่งที่เลือกไว้ในใจ หลายๆ ตำแหน่ง จดไว้ที่หน้าแรกของกระดาษ เพราะว่า บางคนเลือกไม่ทัน เพราะลำดับก่อนหน้าเลือกไปแล้ว ทำให้พลิกหาตำแหน่งที่ตัวเองเลือกไว้ในใจไม่เจอ กดดันเพราะกรรมการให้รีบตอบ ทำให้เลือกตำแหน่งโดยไม่ตั้งใจ

          2. ตั้งใจฟังเพื่อนที่เลือกตำแหน่งไปแล้ว แล้วขีดฆ่า (บางคนมัวแต่โทรศัพท์หาผู้ปกครองเพื่อปรึกษาว่าจะเลือกตำแหน่งไหนดี ก็เลยไม่ได้ฟังว่าเพื่อนเลือกอะไรไปแล้วบ้าง พอถึงคิวตัวเอง บอกตำแหน่งไปแล้ว เพื่อนๆ คนที่ยังไม่ได้เลือก จะร่วมใจตะโกนพร้อมกันว่า ตำแหน่งนี้ถูกเลือกไปแล้ว ทำให้คนที่กำลังจะเลือกบนเวที สติแตก ไม่รู้จะเลือกตำแหน่งอะไรดี ฉะนั้น น้องๆ ควรเลือกตำแหน่งไว้ในใจมากๆ ส่วนคนอันดับท้ายๆ เพื่อนๆ จะเลือกตำแหน่งให้ค่ะ)

          3. อย่าลืมปากกาติดตัวไปด้วย

          4. เมื่อเลือกตำแหน่งเสร็จ จะมีการวัดตัว วัดเท้า เพื่อตัดเครื่องแบบ และรองเท้าคอมแบท

          5. เจ้าหน้าที่จะประกาศว่า จะทำการฝึกอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรมไหน และให้ไปรายงานตัววันที่เท่าไหร่ และจะแจกเอกสารสำหรับการเตรียมเข้าศูนย์ฝึก

          6. สอบถามเจ้าหน้าที่ด้วยว่า จะต้องตัดผมสั้นหรือไม่

วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เตรียมตัวสอบสัมภาษณ์

การสัมภาษณ์โดยทั่วไปแล้ว ก็เหมือนกับการสัมภาษณ์เข้าทำงาน ขอแนะนำเรื่องการแต่งกายเข้าสัมภาษณ์ก่อนนะคะ เสื้อสีสุภาพ สีอ่อนๆ เข้าไว้ เสื้ออย่าบางจนมองเห็นชั้นใน สวมกระโปรงไม่ต้องสั้น รองเท้าหุ้มส้น ผมรวบให้เรียบร้อย ไม่ต้องสยายผม แต่งหน้าอ่อน ๆ ให้แลดูสดใส ไม่ต้องเข้มมาก

อันดับแรกยกมือไหว้ ถ้ากรรมการสามคน ก็ไหว้ตรงกลางที่เดียวพอค่ะ อย่าลืมยิ้มด้วย เพื่อเป็นการเปิดสัมพันธไมตรี อย่านั่งจนกว่ากรรมการให้นั่ง ให้นั่งหลังตรง ชิดพนักพิง เท้าวางให้เรียบร้อย มือวางที่ตัก ขณะพูดควรจะใช้มือประกอบการพูดได้

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

การวัดสายตาด้วยตนเอง

การวัดสายตานั้น ทางเจ้าหน้าที่จะให้เรายืนห่างประมาณ 6 เมตร แล้วให้เราอ่านโดยปิดตาหนึ่งข้างอ่าน โดยปิดตาสลับกัน พี่เลยหาบทความที่น่าจะมีประโยชน์ในการวัดสายตาด้วยตนเอง เพื่อให้น้องๆ ได้เตรียมตัวทดลองวัดสายตาด้วยตนเองค่ะวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เตรียมพร้อมก่อนตรวจร่างกาย

หลังจากการประกาศผลการสอบผ่านข้อเขียนแล้ว พี่ปอยก็ต้องเตรียมตัวในการเข้ารับการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งในประกาศก็ระบุวัน เวลา สถานที่นัดหมายเรียบร้อย อันดับแรกที่ทำคือ ซื้อยาถ่ายพยาธิมาทาน แล้วก็ได้ข้อมูลมาจากเภสัช เภสัชบอกว่ายาที่โฆษณาทานเม็ดเดียวฆ่าพยาธิได้นั้น มันฆ่าได้ไม่หมด เภสัชเลยจัดยาถ่ายประเภททาน 3 วัน รับรองว่าพยาธิตายเรียบ

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เตรียมเอกสารรายงานตัวก่อนวันเดินทาง

หลังจากการประกาศผลสอบ คงมีหลายคนที่สมหวังและผิดหวัง ขอแสดงความยินดีสำหรับน้องๆ ที่สอบผ่านนะคะ ส่วนน้องที่พลาดการสอบปีนี้ ก็คงเสียใจเป็นธรรมดา แต่อย่าได้ท้อ มีอาชีพอีกหลายๆ อาชีพที่รอเราอยู่ ตั้งใจ มุ่งมั่นต่อไป สักวันเราต้องประสบความสำเร็จค่ะ

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ทดสอบตาบอดสี

ในขั้นตอนของการตรวจร่างกายของผู้สอบผ่านข้อเขียน มีการทดสอบตาบอดสีด้วย ซึ่งหากใครทดสอบไม่ผ่าน ก็ถือว่า สอบไม่ผ่าน โดยการทดสอบตาบอดสีนั้น มีหลายวิธี วิธีที่ได้รับความนิยมสูงสุดเห็นจะเป็นวิธีของ Prof. Dr. Shinobu Ishihara จาก Tokyo คือ แบบทดสอบที่มีวงกลมวงใหญ่และมีจุดสีเล็กๆ ข้างในจะซ่อนตัวเลขและเส้นเอาไว้ ให้ผู้ทดสอบอ่าน หากสามารถอ่าน และลากเส้นได้ถูกต้องทั้งหมด ถือว่าตาปกติ ทั้งนี้ได้นำมาให้ลองทดสอบ 12 แบบ

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ใครได้คะแนนเท่าไหร่ รายงานตัวด้วยนะคะ

นับเวลาถอยหลังแล้ว วันนี้พี่ปอยจะคอยลุ้นไปกับน้องๆ ค่ะ น้องๆ คนไหนได้คะแนนเท่าไหร่ ก็เข้ามาบอกเพื่อน ๆ ในบล็อกด้วยนะคะ คนที่สอบผ่าน พี่ปอยจะได้แนะนำขั้นตอนต่อไปให้ค่ะ

คะแนนสอบ 120 คะแนน
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)
     - ความสามารถทั่วไป 20 คะแนน
     - ภาษาไทย 20 คะแนน

2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 80 คะแนน)
     - คอมพิวเตอร์ 20 คะแนน
     - สารบรรณ 20 คะแนน
     - บริหารบ้านเมืองที่ดี  15 คะแนน
     - พ.ร.บ.ตำรวจ  15  คะแนน
     - จริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ 10 คะแนน

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2554  ดำรงตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) จำนวน 50 อัตรา   รับ สาขาเคมี  25  อัตรา , สาขาฟิสิกส์  15 อัตรา , สาขาจุลชีววิทยา   10  อัตรา
สนใจรายละเอียด คลิกเพื่ออ่าน

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2554

มาแชร์ข้อสอบกัน

น้องๆ สอบเป็นอย่างไรบ้างคะ ทำข้อสอบกันได้หรือเปล่า พี่เองก็คอยลุ้นและเอาใจช่วยน้องทุกคนขอให้ทำข้อสอบให้ได้ หากใครพอจำข้อสอบได้ ก็มาแชร์ข้อสอบกันนะคะ จะได้รู้ว่าได้คะแนนกันประมาณเท่าไร

เป็นที่สับสนกันมากเกี่ยวกับ รหัสพยัญชนะของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พี่ปอยก็เลยสอบถามไปทางกลุ่มงานวิชาการและงานสารบรรณ ของสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ งานกำหนดเลขประจำส่วนราชการเจ้าของเรื่องให้กับสำนักงานผู้บังคับบัญชาและส่วนราชการ ดังนั้น พี่ปอยก็เลย scan หนังสือ มาให้น้องๆ ได้หายสงสัยกันเสียที ว่า ตช ไม่มีจุดค่ะ  คลิกเพื่อดาวน์โหลด เลขประจำส่วนราชการ

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ยอดผู้สมัครสอบตำรวจ สาย อก.2

สายอำนวยการและสนับสนุน (อก.2)


ที่มา : http://www.rcm.edupolice.org/

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ความรู้ดี ๆ นำมาฝาก

ตอนนี้น้อง ๆ หลายคนคงจะอ่านหนังสือกันอย่างขะมักเขม้น พี่ปอยเองก็จะพยายามหาข้อมูล ความรู้ที่คิดว่ามีประโยชน์สำหรับน้อง ๆ ในการสอบแข่งขันตำรวจครั้งนี้ หากน้องๆ คนไหนมีปัญหาเรื่องดาวน์โหลดแนวข้อสอบก็ทิ้งเมล์ไว้นะคะ พี่ปอยจะพยายามส่งแนวข้อสอบให้ทุก ๆ วันค่ะ น่าจะเป็นช่วงหลังเลิกงานแล้ว

วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2554

ประกาศแก้ไขหลักสูตรการสอบแข่งขัน ผนวก ช.

เนื่องจากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ของตำรวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๕ ก

ลง ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

จึงประกาศแก้ไขหลักสูตรการสอบแข่งขัน ผนวก ช. ท้ายประกาศกองบัญชาการศึกษา

ฉบับลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ ข้อ ๒ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ข้อ ๒.๕

ท้ายประกาศกองบัญชาการศึกษาดังกล่าว จากข้อความเดิม “จริยธรรมและกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรม

และจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๑” แก้ไขเป็น “จริยธรรมและกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรม

และจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม”
 
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553    <=== คลิก
 
อย่าลืมอ่านเพิ่มเติมด้วยนะคะ

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554

รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก ป.ตรี เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน 6600 อัตรา (Update)

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ 28 มีนาคม 2554 ท้ายหนังสือสำนักงานกำลังพล ที่ 0009.161/2123 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2554 และ หนังสือลงวันที่ 10 มีนาคม 2554 ท้ายหนังสือสำนักงานกำลังพล ที่ 0009.161/1682 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2554 อนุมัติรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน(ยศสิบตำรวจตรี รับอัตราเงินเดือน ป.1 ขั้น 12.5 (7,890.- บาท)) ประจำปี 2554 สายงานปฎิบัติการป้องกันปราบปราม จำนวน 6,000 อัตรา และ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน  จำนวน 600 อัตรา รวมทั้งสิ้น 6,600 อัตรา

สิทธิ์ได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ (อ่านหน้า 3 ข้อที่ 5)  คลิกเพื่ออ่าน

น้องๆ คนไหนอยากรู้ว่าสอบตำรวจ ต้องอ่านอะไรบ้าง ให้โหลดประกาศสอบตำรวจ ปี 53 ของภาค 5 ไปอ่านดูนะคะ จะได้เตรียมตัวในการอ่านหนังสือสอบกัน

ประกาศสอบตำรวจ ปี 53 ภ.5   คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ขออนุญาตนำเรื่องน่ารู้....หลักเกณฑ์การเว้นวรรค   คลิก
มาให้น้องๆ ได้อ่านกันค่ะ (ที่มา : แจกันสีฟ้า< My.iD > )

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554

ประกาศสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประกาศสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔   คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 

รายละเอียด (ภาคผนวก)  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2554

แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ

เพิ่มเติมเนื้อหาวิชาภาษาไทย คำต่างประเทศที่มักเขียนผิด และคำที่อ่านเหมือนกัน แต่ความหมายแตกต่างกัน


วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2554

รับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ(ช/ญ),บุคคลภายนอก(หญิง)เข้าเป็น นรต.และบุคคลภายนอก(ชาย)เข้าเป็น นตท.ปี 2554

ประชาสัมพันธ์

             การรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ (ชาย/หญิง), บุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็น นรต. และบุคคลภายนอก (ชาย) เข้าเป็น นตท. ในส่วนของ ตร. ประจำปีการศึกษา 2554 โดยกำหนดดำเนินการรับสมัคร ตั้งแต่เดือน ม.ค. ทางอินเทอร์เน็ต ดังนี้